Languages

Internship Guidelines

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

STAJ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Sivrice Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, öğrenim süreçlerini tamamlamak için yapmak zorunda oldukları zorunlu stajları ile ilgili hususları düzenlemek ve staj işlerinin yürütülmesini sağlayacak olan staj komisyonunun görev, sorumluluk ve yapılanmasını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Sivrice Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin stajlarla ilgili faaliyet ve esaslarını Sivrice Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonun görev, sorumluluk ve yapılanması hakkındaki hususları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge; aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

a)      22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

b)      T.C. Fırat Üniversitesi’nin 02.01.2005 tarih ve 25688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. Maddesi

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge’de geçen;

Yüksekokul                            : Sivrice Meslek Yüksekokulunu

Müdür                                    : Sivrice Meslek Yüksekokulu Müdürünü

Program                                  : Sivrice Meslek Yüksekokulu Programlarını

Bölüm Başkanı                       : İktisadi ve İdari Programlar ve Teknik Programlar Bölüm Başkanlarını

Staj Yönergesi                        : Sivrice Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi’ni

Staj Komisyonu                      : Sivrice Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonunu

Program Staj Komisyonu       : İlgili Programın Staj Komisyonunu

Program Başkanı                    : Staj Yapacak Öğrencinin Programından Sorumlu Staj Komisyonu Üyesini

Rapor Dosyası                        : Staj rapor dosyasını ve tüm belgelerini,

Takvim                                    : Staj sürelerini kapsayan staj takvimini ifade etmektedir.

 

Staj Zorunluluğu

Madde 5- Öğrencilerin yüksekokul’da teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörde uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunluluğu vardır. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu staj yönergesi hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır. Stajını başarıyla tamamlamamış öğrenciye geçici mezuniyet belgesi veya diploma verilmez. Yüksekokul ders programındaki herhangi bir derse ilişkin uygulama ve yarıyıl içerisinde yapılan hiçbir seminer çalışması staj olarak kabul edilmez.

 

Staj Yerleri

Madde 6-

                        Öğrenciler, aşağıda belirtilen özelliklere sahip olan iş yerlerinden Staj Komisyonu tarafından bulunacak yerlerde veya kendileri tarafından bulunacak yerlerde staj yapabilirler. Staja başlamadan önce, öğrencinin dolduracağı (Ek1) form ile işyerinin öğrencinin staja kabul edildiğine ilişkin form (Ek5) Müdürlüğe teslim edilmelidir.

                        Öğrenciler staj yapmak istedikleri işletme için, Program Başkanı’nın olurunu almak zorundadırlar. Hiçbir öğrenci, Program Başkanı’nın onayı olmadan kendi girişimiyle bulduğu işletmede staj yapamaz.

                        Staj başladıktan sonra, Yüksekokulun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri değişikliği yapılamaz.

                        İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda, öğrenciler stajlarını Staj Komisyonunu uygun göreceği başka işletmelerde sürdürür.

Staj yapılabilecek yerlerde aranacak özellikler:

A.    İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

 

- Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

-          Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli oteller ve tatil köyleri

-          Belediye Belgeli oteller

-          Kamu kurum ve kuruluşlarının ilk iki seçenekte yer alan tesislerin taşıdığı niteliklere uygun sosyal tesisleri

 

-   At İşletmeciliği Programı

-          Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

-          Türkiye Jokey Kulübüne bağlı birimler

-          Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hipodromlar

-          Kamuya veya özel sektöre ait haralar

 

B.     Teknik Programlar Bölümü

 

-   At Antrenörlüğü Programı

-          Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

-          Türkiye Jokey Kulübüne bağlı birimler

-          Türkiye Jokey Kulübüne bağlı hipodromlar

-          Kamuya veya özel sektöre ait haralar

-          Lisanslı at antrenörleri nezaretinde (antrenörün lisans belgesinin fotokopisini staja başlamadan önce sunmak şartı ile)

 

-   Harita – Kadastro Programı

-          Bayındırlık, Çevre ve Orman, Enerji Bakanlıklarına bağlı birimler, Devlet Su İşleri, İller Bankası, Kara Yolları, Devlet Demir Yolları, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TOKİ gibi kamu kuruluşları, Belediyelerin İmar, Fen İşleri vb. Müdürlüklerinin yanı sıra harita ve inşaat sektöründe hizmet veren özel müteahhitlik veya mühendislik işletmeleri.

 

-   Süt Hayvancılığı Programı

-          İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri

-          Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri

-          Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli özel mandıralar

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli süt ve süt ürünleri üretim merkezleri

 

-   Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Programı

-          İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri

-          Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri

-          Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli kanatlı hayvanlar üzerine entegre çalışan işletmeler

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve kuluçkacılık işletmeleri

 

-   Arıcılık Programı

-          İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri

-          Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri

-          Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli özel arıcılık çiftlikleri

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli bal dolum tesisleri

-          Tarım Bakanlığı’ndan tescilli arıcılık ürünleri üretim işletmeleri

 

Staj Zamanı

Madde 7- Öğrenimlerine devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak öğrencinin üzerinden devam mecburiyeti kalkmışsa veya işyeri koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında da öğretimi aksatmamak koşuluyla staj yapabilir.

 

Stajın Süresi

Madde 8- Öğrenim süresi içinde mesleki uygulama yapan öğrencilerin uygulamaları staj süresinin dışında değerlendirilir. Hafta sonlarında da çalışan bir işyerinde, öğrenci isterse fazla mesai yapabilir. Öğrenci bu şekilde çalıştığını, işyerlerinden verilmiş resmi bir yazıyla belgelemek zorundadır. Staj Komisyonunun kabulü halinde fazla mesai yapılan günler staj süresinden sayılır.

Staj süreleri:

A.    İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı          : 45 iş gününden az olamaz.

At İşletmeciliği Programı                              : 30 iş gününden az olamaz.

 

B.     Teknik Programlar Bölümü

 

At Antrenörlüğü Programı                            : 30 iş gününden az olamaz.

Harita – Kadastro Programı                          : 30 iş gününden az olamaz.

Süt Hayvancılığı Programı                            : 30 iş gününden az olamaz.

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği Programı        : 30 iş gününden az olamaz.

Arıcılık Programı                                           : 30 iş gününden az olamaz.

 

Staj Çalışma Takvimi

Madde 9- Her akademik yılda staj çalışmaları bu yönergenin ön gördüğü şekilde “staj çalışma takvimi” Staj Komisyonunca belirlenir. Müdürlüğün onayından sonra öğrencilere ilan edilir ve uygulamaya konulur.

 

Stajda Başarı

Madde 10. Meslek Yüksekokulu öğrencisinin yaptığı stajın uygunluğu ve başarısı Program Başkanı tarafından değerlendirilerek başarısı onaylanmak üzere Program Staj Komisyonuna sunulur.

Stajını bitiren öğrenci staj süresince yapmış olduğu işlemler ile ilgili dosyasını, staj çalışma takvimine göre incelenmek ve değerlendirilmek üzere Müdürlük Makamı’na bir dilekçe ekinde teslim eder. Staj Komisyonu tarafından belirlenen süre içerisinde staj dosyasını teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır.

 

Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşleri

Madde 11- Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları işyerlerinin çalışma, iş koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden veya izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10’u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum Staj Komisyonuna bildirilir. Bu durumda stajyerin herhangi bir yasal talep hakkı doğmaz. Stajyer öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir. Stajyerler kusurlarından doğan zararlar nedeniyle, o işyeri elemanlarının sorumluluklarına tabidir.

 

Staj Sırasında Kaza ve Hastalık Durumu

Madde 12- Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja üst üste üç günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyerin stajı kesilerek, durum Staj Komisyonuna bildirilir. Mazeretli olduğu gün sayısı staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez.

 

 

 

Staj Sonu Değerlendirme Raporu

Madde 13- İşyerleri, staj dönemi sonunda düzenleyecekleri formları (Ek 2) doldurarak, stajın bitimini takip eden hafta içinde değerlendirmek üzere Müdürlüğe gönderirler. Anılan belgelerin “Gizli” kaydı ile ve taahhütlü postayla veya kapalı zarf içinde ağzı mühürlü olarak öğrenci ile gönderilmesi esastır. Bu belgelerden birer nüshası işyerinde saklanır.

 

Staj Başarı Tespiti

Madde 14- Program Staj Komisyonu, İşveren staj sonu değerlendirme raporunu, denetçi öğretim elemanı değerlendirme formunu ve öğrencinin staj defterini dikkate alarak staj notunu takdir eder ve raporunu (Ek 4) düzenler.

Notlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir.

Öğrencinin staj başarı notu Staj Komisyonu denetimi ve Staj Komisyonu Başkanı onayı ile yürürlüğe girer.

Öğrencinin, stajdan başarılı sayılabilmesi için staj notunun en az 70 olması zorunludur. Öğrencinin staj notu belirlenirken; işyeri genel değerlendirme notunun %50’si, denetçi öğretim elemanı genel değerlendirme notunun %25’i ve Program Staj Komisyonu’nun takdir edeceği notun %25’inden oluşan ortalama dikkate alınır.

 

Rapor Dosyası:

Madde 15- Rapor dosyası (zarf şeklinde), içeriği aşağıda belirtilen sıralamaya uygun olarak düzenlenerek Müdürlükçe bastırılır.

                        Öğrencinin staj yapma isteğini belirten dilekçe (Ek1),

                        İşyeri Değerlendirme Formu (Ek2),

                        Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu, (Ek3)

                        Program Staj Komisyonu Raporu (Ek4)

                        İşyeri Staj Kabul Belgesi (Ek5)

                        Öğrenci Staj Defteri

 

Staj Komisyonu ve Program Staj Komisyonu

Madde 16- Staj Komisyonu, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı Başkanlığı’nda Bölüm Başkanları ve Program Başkanları’ndan oluşur. S

Program Staj Komisyonu üyeleri, Yüksekokul Staj komisyonu tarafından belirlenir. Program Başkanı, Program Staj Komisyonu’nun doğal üyesi ve Başkanıdır.

 

Staj Komisyonu Görev ve Sorumlulukları

Madde 17- T. C. Sivrice Meslek Yüksekokulu Staj Komisyonun görevleri şunlardır:

                        Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapması için gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek.

                        Stajda kullanılacak evrakın zamanında düzenlenip, basılı hale gelmesini organize etmek,

                        Programların Staj Komisyonu üyelerini seçmek,

                        Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

                        Öğrencilerin staj yerlerine dağıtımını yapmak,

                        Staj çalışmalarını denetlemek,

                        Staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

 

Program Staj Komisyonu Görev ve Sorumlulukları

                        Madde 18- Program öğrencilerinin bu yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapması için gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek.

                        Program öğrencilerinin staj çalışmalarını denetlemek,

                        Program öğrencilerinin staj çalışmalarının değerlendirilmesini yapmak,

                        Gerekli gördüğü takdirde program öğrencilerinin stajlarıyla ilgili mülakat ve uygulamalar yapmak.

 

 

Stajyerin Denetlenmesi

Madde 19-Program Başkanı, bu yönergenin çeşitli maddelerinde belirtilen görev sorumluluklarını yanında Denetçi Öğretim Elemanıdır. Denetçi Öğretim Elemanı, gerek gördüğü hallerde stajyer öğrencileri staj yaptıkları işyerlerinde staj dönemi boyunca denetleyebilir. Öğrencilerin staj yeri; coğrafi yerleşim olarak Meslek Yüksekokulunun uzağında bulunması nedeniyle o yüksekokulun öğretim elemanları tarafından denetim yapılması zor veya imkânsız ise denetim yapmak üzere staj yerinin bulunduğu coğrafi yerleşim yerine en yakın meslek yüksekokulunun öğretim elemanlarından yararlanılabilir. Buna olanak bulunmadığı hallerde diğer öğretim birimlerinden ve kamu kuruluşlarının elemanlarından yararlanma yoluna gidilir. Yukarıdaki seçeneklerden hiçbirinin uygun olmadığı durumlarda ise Denetçi Öğretim Elemanı telefon vasıtası ile denetleme yapabilir. Denetim sonucunda öğretim elemanı Denetici Öğretim Elemanı Formunu (Ek 3) düzenleyerek Program Staj Komisyonuna teslim eder.

 

Yönergede Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 20- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesleki Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in hükümleri uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 21- Bu yönerge, 2008 – 2009 Eğitim ve Öğretim Yılı başından itibaren uygulanmak üzere T.C. Fırat Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 22- Bu yönerge hükümlerini T.C. Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

Ek 1

 

MÜDÜRLÜK MAKAMINA

 

Stajımı, Makamınızca uygun görülmesi halinde aşağıdaki işyerinde yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim.

 

…/ …/ 200...

 

 

İmza

 

Ad ve Soyad

:

 

 

Okul Numarası

:

 

 

Bölüm

:

 

 

Program ve Sınıf

:

 

 

Elazığ’daki Adres

:

 

 

Sürekli İkamet Adresi

:

 

 

Telefon

:

 

 

Faks

:

 

 

E-Mail

:

 

 

STAJ'ımı yapmak istediğim işyerinin:

 

Adı ve Unvanı

:

 

 

Niteliği

:

 

 

Adresi

:

 

 

Telefonu

:

 

 

Faksı

:

 

 

Web adresi

:

 

 

 

 

Öğrencinin yukarıdaki işyerinde STAJ'ını yapması uygundur / uygun değildir.

 

….. / ….. / ………

 

 

 

 

 

Program Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Staj Değerlendirme Formu

( Staj Veren İşyeri Tarafından Doldurulacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin

 

İşyerinin

 

 

 

Adı - Soyadı

:

 

Adı           

 

:

 

 

 

 

 

 

Programı

:

 

Adresi    

 

:

 

 

 

 

 

 

Staj Süresi

:

 

Tel No          

:

 

 

 

 

 

Staj Başlama Tarihi

:

 

Faks No        

:

 

 

 

 

 

Staj Bitiş Tarihi

:

 

E-Posta         

:

 

 

 

 

 

Program Başkanı

:

 

Staj Sorumlusu

 

:

 

 

Sayın İşyeri Yetkilisi

 

                İşyerinizde staj ve endüstriye dayalı öğretim programı kapsamında süresini tamamlayan öğrencinin bilgi, beceri ve stajdan yararlanma derecesini ve ilişkileri ile davranışlarının niteliklerini belirleyebilmek için aşağıdaki tabloyu özenle doldurunuz.

Değerlendirme Tablosu

 

Özellikler

 

 

Not

 

İşe İlgi

 

İşin Tanımlanması

 

Alet Techizat Kullanma Yeteneği

 

Algılama Gücü

 

Sorumluluk Duygusu

 

Çalışma Hızı

 

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi

 

Zaman/Verimli Kullanma

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

İletişim Kurma

 

Kurallara Uyma

 

Genel Değerlendirme

 

 

 

* Değerlendirme tablosundaki her özelliği; 100 tam not üzerinden değerlendiriniz.

Tarih                                                     :

 

İş yeri yetkilisi, Adı-Soyadı              :

İmza                                                     :

İşyeri Kaşesi/Mührü                          :

Ek 3

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Staj Değerlendirme Formu

(Denetçi Öğretim Elemanı tarafından doldurulacaktır.)

 

Formu Dolduran Öğr.Ele. Adı-Soyadı                            :

 

Öğrencinin Adı-Soyadı                                                     :

 

Öğrencinin Bölümü                                                            :

 

Öğrencinin Programı                                                          :

 

Öğrencinin numarası                                                         :

 

İşyerinin Adı                                                                       :

 

Staj Amirinin Adı-Soyadı                                                 :

 

Öğrencinin Çalıştığı Bölüm                                              :

 

Öğrencinin Yaptığı İş                                                        :

 

 

Değerlendirme Tablosu

 

Özellikler

Değerlendirme

İşe İlgi

 

İşin Tanımlanması

 

Alet Techizat Kullanma Yeteneği

 

Algılama Gücü

 

Sorumluluk Duygusu

 

Çalışma Hızı

 

Uygun ve Yeteri Kadar Malzeme Kullanma Becerisi

 

Zaman/Verimli Kullanma

 

Problem Çözebilme Yeteneği

 

İletişim Kurma

 

Kurallara Uyma

 

Genel Değerlendirme

 

 

 

* Değerlendirme tablosundaki her özelliği; 100 tam not üzerinden değerlendiriniz.

 

Devam Denetimi

I.Denetim

II. Denetim

III. Denetim

 

Yerinde

 

 

 

 

Telefon ile

 

 

 

 

Aracı ile

 

 

 

 

 

* Kutucukları “+” veya “–“ işareti koyarak işaretleyiniz.

 

 

                                                                                                                             Tarih      :

                                                                                                                            

İmza     :

 

 

 

 

 

Ek 4

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU

 

Staj Raporu

(Program Staj Komisyonu Tarafından Doldurulacaktır.)

 

Öğrencinin

 

Adı ve Soyadı

: Vasviye Asena EROĞLU

 

Bölümü

:

 

Programı

: Turizm ve Otel İşletmeciliği

 

Numarası

: 08315055

 

Staj Yaptığı İşyeri

: Elazığ Otelcilik

 

Staja Başlama Tarihi

: 01.07.2009

 

Staj Bitiş Tarihi

: 31.08.2009

 

Staj Süresi

:

 

Kabul Edilen Gün Sayısı

:

 

İşyeri Genel Değerlendirme Notu

:

 

Denetçi Öğretim Elemanı Genel Değerlendirme Notu

:

 

Program Staj Komisyonu Notu

:

 

Staj Başarı Notu

:

 

 

 

 

Staj Komisyonu Başkanlığına

 

                Yüksekokulumuz, ……… Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencisi … Vasviye Asena EROĞLU ……’in stajı, Komisyonumuzca oy birliği/oy çokluğu ile kabul/red edilmiştir.

Gereğini arz ederiz. ….. / ….. / ………

 

 

 

 

Öğr. Gör. İbrahim AYAKATİK

Program Staj Komisyonu Başkanı

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Erkan T. DEMİREL

 Üye

 

Okt.Dr. Mikail TEL

Üye

 

 

 

 

UYGUNDUR.

 

 

 

 

 

Öğr.Gör. Ahmet ERDOĞAN

Staj Komisyonu Başkanı

….. / ….. / ………

 

Ek 5

….. / ….. / ……..

 

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SİVRİCE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Konu  : Staj

 

 

            Yüksekokulunuz …………………………………….. Programı’nın …………………. numaralı öğrencisi …………………………………………’in stajını işyerimizde yapması uygun görülmüştür/görülmemiştir.

            Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

 

 

İşyeri Yetkilisi

       İmza

 Ad ve Soyad

        İşyeri Kaşesi/Mührü

English