Diller

Ders İçerikleri

ARICILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

 

I. YARIYIL

1. Zooloji (2 0 2): Zooloji  nedir? Zoolojinin  tarihçesi, zoolojinin  bölümleri, canlıların  özellikleri, hücrenin  yapısı organik bileşikler, hücrenin bölünmesi, embriyo gelişmesi, dokular

2. Zirai Botanik (2 0 2): Canlıların özellikleri, canlıların yaşamasını sağlayan şartlar, botanik  biliminin  sınıflandırılması, sitiloji (hücre bilimi), hücre çeperi, geçitler, hücre bölünmesi, bitkisel dokular, bitki fizyolojisi, bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi, histoloji(doku bilimi), kök, kök anatomisi, gövde, gövde anatomisi, yaprak, çiçek, çiçek diyagramları, tohum.

3. Arı Anatomisi ve Fizyolojisi (2 2 3): Arının morfolojisi, arının fizyolojisi ve önemi. Arının  anatomik  yapısı. Arı  ırklarının  morfolojik  ve  fizyolojik  özellikleri morfolojik  özelliklerin  laboratuarda incelenmesi

4. Arıcılığa Giriş (3 0 3): Arı ailesinin tanıtılması. Ana arı, işçi arı, erkek arı. Dünya ve Türkiye tarihinde arı ve bal, dünya ve Türkiye arıcılığının bugünkü konumu, Türkiye  arıcılığını  geliştirme yolları. Arıcılıkta  günlük  işler.

5. İngilizce I (2 0 2): Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama

6. Türk Dili I (2 0 2): Dil, diller ve Türk dili. Dil bilgisi, sözcük, cümle. Kelime Türleri. Anlatım öğeleri ve türleri. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

7. Biyokimya (2 2 3): Biyokimyaya giriş, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, enzimler, hormonlar, yapıları, özellikleri, fonksiyonları ve görevleri.

8. Genel Mikrobiyoloji (3 0 3): Bakterilerin şekil ve yapılarının incelenmesi, sınıflandırılması, üretilmesi, mikroskobik yöntemlerle incelenmesi.

9. Genetik (2 0 2): Hücrenin molekül yapısı, kromozom ve gen kavramları, basit mendel kalıtımı, karekterlerin genetik determinasyonunu, cinsiyetin kalıtımı, cinsiyete bağlı kalıtım, zararlı genler.

II. YARIYIL

 

1. Arı Ekolojisi (2 2 3): Neden ekoloji öğreniyoruz? İlk insan ve bal arısı. Doğadaki bal arıları, yaşayan bal arılarının evcilleştirilmesi. Çevrenin arı yaşamı üzerine etkisi. ısı  faktörünün larva ve pupa dönemimdeki etkisi. Yumurtanın düşük ısıda muhafazası. Isı değişimlerinin arını gelişmesinde meydana getirdiği anormallikler. Isının erkek arılar ve ana  arıların uçuşuna etkisi. Erkek arıların toplanma yerini bulmadaki temel esaslar. Kışlamada enerji sağlanması. Farklı ısılarda arı salkımının aldığı şekiller. Kovanda rutubetin meydana gelişi, kovan yaşamına dışarıdan gelen etkiler. Nektar toplamada rutubetin önemi.

2. Ballı Bitkiler ve Polinasyon (2 2 3): Balın hammaddesi fluen özsuyu, bileşimi ve farklı bitkilerde oluşturduğu gruplar nektar nektaryumun anatomik yapısı, kimyasal bileşimi. Nektar oluşumunu etkileyen faktörler. Dünya’da önemli ballı bitkiler ve bal verimleri. Önemli ballı bitkilerin tanıtılması ve Türkiye’de dağılışlarının belirlenmesi. Bal kaynağının tespiti için polen  analiz  yöntemi.

3. Arı Davranışları (2 0 2): Arı kolonisindeki arıların kovan içi ve kovan dışı davranışları. Arıcının ve çevre şartlarının arı davranışları üzerindeki etkisi.

4. Hayvancılık İşletme Ekonomisi (2 0 2): Ekonomi ile ilgili bazı temel kavramlar. İşletmeciliğin temel prensipleri, işletmenin kuruluşu, iş akışı ve kontrolü, yılsonu değerlendirmesi. Kısa, uzun ve orta vadeli kararların alınması ve uygulanması, işletme takvimi, kar-zarar hesapları, fiyat politikasının oluşumu, halkla ilişkiler ve pazarlama.

5. Arıcılık Uygulaması I (0 4 2): Arıcılık ile ilgili temel bilgiler. Temel petekli çerçeve hazırlanması. Kovan açmadan önceki işler. Arılık yeri seçimi. Arı nakliyesinin özellikleri,  kovandaki arıların davranışlarına göre değerlendirilmesi

6. İngilizce II (2 0 2): Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama

7. Türk Dili II (2 0 2): Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Anlatım bozuklukları

8. Beden Eğitimi* (2 0 0): Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir.

9. Farmakoloji ve Toksikoloji (2 0 2): Arıcılıkta kullanılan ilaçlar. Arıcılık ve tarımsal savaşım, arıların ziyaret ettiği bitkiler ve ziyaret zamanları, bitkilerde kullanılan  zirai  mücadele  ilaçları  ve  kullanılma  zamanları, mücadele  ilaçları ve arılara verdiği zararlar, mücadele ilaçlarının  arılara etki mekanizmaları, arıların zirai mücadele ilaçlarından korunması.

10. Biyoistatistik (2 0 2): İstatistikte kullanılan temel kavramlar (populasyon, örnek, değişken, veri, varyans, standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı vb.). Değişken ve veri tipleri. Verilerin toplanması, sınıflandırılması ve sunulması. Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, tartılı ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan). Dağılışlar (normal, binom, ki-kare). Olasılık teorisi. Hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon

 

 

2. YIL

 

III. YARIYIL

 

1. Arıcılık Malzeme Yapım ve Üretim Tekniği (2 2 3): Arıcılıkta kullanılan aletlerin tanıtımı. Arıcı bıçağı ve sır tarağı, arıcı demiri ve yapımı, arıcı fırçası. Arıcı körüğü, körüğü meydana getiren parçaların yapımı. Besleme kaplarının incelenmesi, arı kovanlarının tanıtılması,  süzme makinesinin tanıtılması. Petek yapım makinesi.

2. Bal ve Bal Teknolojisi (2 2 3): Balın tanımı ve tarihçesi. Balın biyolojik değeri ve besleme açısından önemi. Balın kimyasal ve fiziksel  özellikleri. Balın işlenmesi. Bal standardı, değişik ülkelerdeki bal üretimi ve önemi. Bal analizleri.

3. Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar I (2 2 3): Yemlemenin sebepleri, Yemlemenin kuralları, Yemleme zamanları, yemleme şekilleri, Kovan içinde yemlikle yemleme, Açıkta yemleme, yemleme yöntemleri, arıların zorunlu durumda yemlenmeleri. Teşvik yemlemeleri. Sonbahar teşvik yemlemesi, Hastalık ve arı zararlılarının kontrol edilmesi ve alınacak önlemler. 

4. Arı Genetiği ve Islahı (2 0 2): Temel genetik bilgileri, Mendel analizleri, kromozom teorisi, Mendel analizlerine ekler. Bağlantı (linkage) Gen  mutasyonları kromozom mutasyonları, DNA’nın yapısı. Gen’in doğası, DNA’nın işlevi, genetik kontrol  mekanizması, Çekirdek  dışı Genom kantitatif genetik, populasyon genetiği (arı genetiği). Arı ıslahı, coğrafi değişkenlik ve sınıflama. Mutantlar, seleksiyon, çiftleşme desenleri. Değişik özellikler için ıslah programları (arı ıslahı)

5. Arı Besleme İlkeleri (2 2 3): Arıların doğal besin maddelerinin incelenmesi. Arı ek besleme materyalleri ve besleme teknikleri, su, mineraller, ışık vb. ihtiyaçları.

6. Arıcılık Uygulaması II (0 4 2): Kolonilerin yönetimi, sonbahar çalışmaları, arıların taşınması, peteklerin saklanması, iki analı arılı koloni yönetim sistemi, destek koloni yönetim sistemi, bal hasadı, paket arıcılık, yapay tohumlama.

7. Seminer (2 0 2): Öğrenciye uygun ve pratik olarak hazırlanıp teorik olarak sunumu yapılabilecek bir konu belirlenmesi.

8. Atatürk ilke ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): Türk İnkılabı ve benzer kavramlar. Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar. Türk İnkılaplarının hazırlık dönemi. Türk İstiklâl Savaşı

9. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2 2 3): Bilgisayarın tarihi gelişimi. Bilgisayarda temel kavramlar. Donanım unsurları. Yazılım. Bilgisayarlar için işletim sistemleri (MS-DOS ve MS-Windows). Windows’un temel özellikleri. MS-Ofis program uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint). Temel internet ve web uygulamaları

 

IV. YARIYIL

 

1. Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar II (2 2 3): Yemlemenin sebepleri, yemlemenin kuralları, yemleme zamanları, yemleme şekilleri. Kovan içinde yemlikle yemleme, açıkta yemleme, yemleme yöntemleri, arıların zorunlu durumda yemlenmeleri. Teşvik yemlemeleri. İlkbahar teşvik yemlemesi. Hastalık ve arı zararlılarının kontrol edilmesi ve alınacak önlemler. Yağmacılık ve yağmacılığa karşı  alınacak önlemler. Arıların taşınması ve konaklama yerlerinin seçimi.

2. Ana Arı Üretim Tekniği (2 2 3): Ana arı üretim ve yenilenmesinin amacı. Arılarda döllenme biyolojisi, ana  arı  yetiştirmekte  kullanılan  besleme  yöntemleri. Ana arı ve erkek arı üretimi. Ana arı üretim yöntemleri. Çiftleşmenin morfometrik  kontrolü. Yıl  işaretleri  ve  anlamı. Döllü ana arıların işaretlenmesi. 

3. Arıcılık Ürünlerinin Üretimi, İşleme ve Muhafaza Yöntemleri (2 0 2): Balmumu, balmumun kimyasal ve fiziksel özellikleri. Balmumunun bal arıları tarafından üretimi, saflaştırılması depolanması, kullanımı. Polen,  polenin kimyasal ve fiziksel özellikleri, polenin üretimi, depolanması, beslenme açısından önemi. Arı sütü, arı sütünün kimyasal ve fiziksel özellikleri, bal arıları tarafından üretilmesi,  depolanması ve beslenme açısından önemi. Propolis, kimyasal ve fiziksel özellikleri, üretimi, depolanması ve kullanımı.

4. Projelendirme ve Fizibilite Raporu (2 0 2): Plan ve proje nedir? Ekonomik gelişme ve proje arasındaki ilişki. Projeler niçin hazırlanır? Proje tipleri. Proje hazırlama aşamaları. Proje hazırlama kuralları. Proje hazırlarken dikkat edilecek hususlar. Projelerin ekonomik ve mali analizi. Arıcılık için örnek projeler.

5. Bal Arısı Hastalıkları (3 2 4): Bal arılarını biyolojisi ve fizyolojisi. Bal arılarının hastalıklarının özellikleri, Bal arılarında enfeksiyon kaynakları ve  yayılımı bal arılarının hastalıklardan korunması. Arıcılıkta antibiyotiklerin ve kemoterapilerin  kullanılması  ve yan etkileri. Başlıca bal arısı hastalıkları, arı parazitleri ve zararlıları. Bal  arılarının  pestisit  zehirlenmeleri, beslenme hastalıkları.

6. Arıcılıkta Yapay Tohumlama (2 2 3): Erkek arı üreme biyolojisi. Ana arı üreme biyolojisi. Suni tohumlamada kullanılan aletler. Suni tohumlamanın yapılışı.

7. Arıcılık Uygulaması III (0 4 2): Arıcılıkta ilkbahar ve kış bakımları.

8. Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II (2 0 2): Atatürk Dönemi İnkılâpları. Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk dönemindeki dış siyaseti. Atatürk İlkeleri

 

 

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

 

 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı               : ( 1 2 2 )

Giriş, bilgisayarın kısa tarihçesi, bilgisayarın kısımları, giriş çıkış birimleri, merkezi işlem birimi, ROM bellekleri

uygulamalı olarak gösterilecektir.

 

Yabancı Dil-I       : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Türk Dili-I             : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi-I      : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Atçılığa Giriş      : ( 2 0 2 )

Atçılık endüstrisinin işlevi geçmişini incelemek amacıyla atı tanıma ve tarihçesini irdelemek önemlidir, bu amaçla bu ders verilecektir.

 

At Bakıcılığında Temel Bilgiler    : ( 2 0 2 )

At ihtiyaçlarının belirlenmesi ve günlük uygulamaların programlanması.

 

At Donanım Ve Ekipmanı              : ( 2 0 2 )

Atın değişik amaçlı kullanımında gerekli yardımcı malzemelerinin tanınması ve incelenmesi amacıyla verilecektir.

 

At Anatomisi      : ( 2 1 3 )

Atın kas, sinir,kemik yapısını ve dolaşım sistemini tanımak amacıyla at anatomisi verilecektir.

 

At Fizyolojisi      : ( 2 0 2 )

Atın yapısını ve fizyodinamisini tanımak amacıyla at fizyolojisi incelenecektir.

 

At Ve Ahır Bakımı             : ( 1 2 2 )

atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması, atların bakımı için tımarlarının yapılması, atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak.

 

Genel Muhasebe              : ( 1 0 1 )

İşletmenin gelir ve gider tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak kayıt altına alınması.

 

Yabancı Dil-II      : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Türk Dili-II            : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi-II     : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

At Irkları ve Dağılımı        : ( 2 0 2 )

Dünyadaki at cinslerini, ırk özelliklerini ve kullanma alanlarını tanımak amacıyla verilecektir.

 

Atlarda Doğum Bilgisi    : ( 3 0 3 )

Atın gebeliği ile ilgili bilgilerin verilmesi amacıyla yapılacaktır.

 

Binicilik                                : ( 1 2 2 )

Atın yürüyüş şekillerine uyumlu olarak ata binilmesini,ata nasıl hakim olunacağını ve yönlendirileceğini kavratmak amacıyla incelenecektir.

At Antrenmanı   : ( 1 2 2 )

Atın eğitimi ve eğitmene uyumunu, kontrolünü sağlamak ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacıyla verilecektir.

 

At Yarış Yöneticiliği-I       : ( 2 0 2 )

At yarışları sırasında bir yöneticinin yapmakla yükümlü olduğu işleri öğrenmek ve nasıl idare edeceğini kavratmak amacıyla incelenecektir.

 

At Ve Ahır Bakımı             : ( 1 2 2 )

atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması, atların bakımı için tımarlarının yapılması, atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak.

 

Atçılık Meslek Sağlığı ve Hijyen   : ( 2 1 3 )

Atçılık endüstrisiyle uğraşan tüm personelin uyması gereken sağlık kuralları ve dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları verilecektir.

 

Atlarda Reprodüksiyon : ( 3 0 3)

Atların yarış ve çeşitli gösterilerini yapmalarına olanaklı yerlerini tanıtmak amacıyla incelenecektir.

 

Atçılık İşletme Hukuku   : ( 2 0 2 )

İşletme kurallarını hukuksal boyutta inceleyen bir derstir.

 

Atçılık İşletme Ekonomisi              : ( 2 0 2 )

Öğrencilere atçılık sektörünü tanıtmak ve görev alacakları bu sektöre ekonomik yönden faydalı disiplinler kazandırabilmelerini sağlaya bilmek amacıyla bu ders verilecektir.

 

At Bakımı ve Seyislik       : ( 1 2 2 )

At beslemede kullanılan yemlerin sınıflandırması ve tanıtılması amacıyla bu ders verilecektir.

 

At Antrenmanı-II                               : ( 1 3 3 )

Atın eğitimi ve eğitmene uyumunu, kontrolünü sağlamak ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacıyla verilecektir.

 

At Kazaları ve İlk Yardım                : ( 3 1 4 )

Eğitim ve yarış esnasında olabilecek kazalarda uygulanması gereken yöntemler ve davranış şekillerinin öğretilmesi amacıyla bu ders verilecektir.

 

Yarış Atı ve Yetiştiricilik Mevzuatı               : ( 1 0 1 )

Atla yapılan tüm yarış ve ferdi müsabakalarda uygulanan kuralları ve bunları irdeleyen mevzuatı inceler.

 

At Besleme         : ( 2 0 2 )

Atların sindirim sistemi yapısı, yemlerin sindirim ve emilimi, beslenme bozuklukları ve rasyon hazırlama teknikleri incelenecektir.

 

Atçılık Deontolojisi ve Tarihi        : ( 2 0 2 )

Etik olarak atçılık sektörü içindeki tüm personelin uymaları gereken temel kurallar ve haklar incelenecektir.

 

Atçılıkta İlaç Kullanımı    : ( 2 0 2 )

Genel farmakoloji, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların uygulama yolları, ilaçların etkileri, ilaçların farmasotik şekilleri, kemoterapötikler, vitamin ve mineraller, sindirim sistemi ilaçları, doping etkili maddeler, toksik maddeler ve zehirlenmeden korunma yolları.

 

 

 

At Antremanı-III : ( 1 2 2 )

Atın eğitimi ve eğitmene uyumunu, kontrolünü sağlamak ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacıyla verilecektir.

 

Binicilik-III            : ( 1 2 2 )

Atın yürüyüş şekillerine uyumlu olarak ata binilmesini,ata nasıl hakim olunacağını ve yönlendirileceğini kavratmak amacıyla incelenecektir.

 

At  Bakımı ve Seyislik      : ( 1 2 2 )

Sabah 08:00-09:00 arası atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması , atların bakımı için tımarlarının yapılması 16:00-17:00 arası atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak.

 

Atçılıkta Biyoteknoloji    : ( 3 0 3 )

Genler ve gen fonksiyonları, suni tohumlama, genetik madde aktarımı, rekombinant DNA teknolojisi, gen klonlaması, gen transferi, biyoteknolojik aşılar, hücre füzyonları, embriyonik maniplasyonlar, transsgenik at elde etme, cimsiyetin belirlenmesi, identik ikizler elde etme, kimera formasyonu, kriyobiyoloji, eksojen hormon kullanımı, biyoteknolojinin hastalıkların teşhisinde, hayvan islahında ve beslemede kullanımı.

 

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

1. YARIYIL                                                                                                        T  U  K   AKTS

 AİT-101  ATATÜRK  İLKELERİ  VE  İNKILAP TARİHİ                        2  0   0        2

 

Temel kavramlar, Türk inkılabı öncesinde Osmanlı Devleti’nin yaptığı ıslahatlar, Türk inkılabının hazırlık dönemi, Türk istiklal savaşı.

 

HAR-102   MESLEĞE GİRİŞ                                                                           2   0  2       4

 

Meslek kavramı...Haritacılık....tanımı....çalışma alanları......dünya genelinde mevcut durum....ülke genelinde mevcut durum....mesleki bilgi alış-verişlerinin yapılması...tecrübelerin aktarımı....

 

HAR-103  MESLEKİ  MATEMATİK                                                             4   0   4       6

Sayılar, Sayı sistemleri, Cebir, Polinomlar, Denklem sistemlerinin çözümü, Matris, Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü, Türev, Türev uygulamaları, İntegral, İntegral uygulamaları

 

HAR-104  MESLEKİ  TRİGONOMETRİ                                                      3   0   4       6

Uzunluk ölçü birimleri ve dönüşümleri, Açı birimleri ve dönüşümleri, Yüzölçüm birimleri, dar açıların trigonometrik fonksiyonları, Açı fonksiyon dönüşümleri, Küçük açı bağıntısı, üç kenarlı şekiller, Üçgenlerde temel bağıntılar, Üçgen çözümleri, Dörtkenarlı şekiller, Yamuk çözümleri, Çember çözümleri, Küresel üçgen kavramı, Küresel üçgen çözümleri

 

HAR- 105  ARAZİ  ÖLÇMELERİ I                                                                4   0   4       4

Haritacılık konuları, kadastronun konusu, Harita, kadastro ve tapu ilişkisi, Basit ölçme araçları, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü, Takeometre ve teodolit aletleri, Yatay açı ölçüsü, Düşey açı ölçüsü, Arazi parçalarını ölçme yöntemleri, Hata hesapları

 

HAR- 106  ARAZİ  ÖLÇMELERİ  UYGULAMALARI I                             2  2   3       4

Basit ölçme araçları uygulaması, Çelik şerit metre ile uzunluk ölçüsü, Prizmatik ölçü uygulaması, Takeometre ve Teodolit aletlerinin tanıtılması, Yatay açı ölçü uygulaması, Düşey açı ölçü uygulaması, Arazi parçalarını ölçme yöntemlerini uygulama, Hata hesapları uygulamaları

 

YDİ-131 YABANCI  DİL                                                                                   2  0   0       2                 

 

Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama (Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme)

TRD- 109 TÜRK  DİLİ  I                                                                                   2  0   0       2  

 

Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.

 

I1. YARIYIL                                                                                                    T  U  K   AKTS

AİT-102  ATATÜRK İLKELERİ  VE  İNKILAP TARİHİ                        2   0  0        2

 

Atatürk dönemi inkılapları, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti dış siyaseti, Atatürk ilkeleri.

 

HAR-107  MESLEKİ  HESAPLAMALAR                                                  4   0   4       6

 Harita koordinat sistemi, Temel ödevler, Temel ödev uygulamaları, Ayrıntı noktalarının hesabı, Yüzölçüm hesapları, Yüzölçüm uygulamaları, Parsel bölmeleri, Sınır düzeltmeleri, İki boyutlu koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm, Dönüşüm uygulamaları

 

HAR-108  HARİTA ÇİZİMİ  I                                                                        2   2   4     5

Çizim araçları, Harita çizim özel işaretleri, Harita altlıkları, Arazi parçalarının çizimi, Mürekkepleme, Ayrıntı noktalarının çizimi, Eşyükseklik eğrilerinin çizimi, Harita ve planlarda ölçek değişimi, haritaların çoğaltılması

 

HAR-109  ARAZİ  ÖLÇMELERİ II                                                               4   0   3     5

Nivoların genel yapısı, Yükseklik sistemleri, Geometrik nivelman, Geometrik nivelman hesabı, Trigonometrik yükseklik hesabı,Takeometrik yükseklik hesabı, Kesit hesapları, Elektronik aletlerin genel yapıları, Poligon kavramı, Poligon noktaları yer seçimi, tesis ve röperlenmesi, Açık poligon geçkileri, Dayalı bağlı poligon geçkileri, Kapalı poligon geçkileri, Poligon geçkilerinde hata hesapları.

 

HAR- 110  ARAZİ  ÖLÇMELERİ  UYGULAMALARI II                         2   2   3     5

Nivoların kontrolleri, Geometrik nivelman ölçü uygulaması, Trigonometrik yükseklik ölçü uygulaması, Takeometrik yükseklik ölçü uygulaması, Kesit ölçüleri uygulaması, Elektronik aletlerle ölçme uygulamaları, Poligon noktalarının arazide yer seçimi, Açık poligon geçkileri uygulaması, Dayalı bağlı poligon geçkileri uygulaması, Kapalı poligon geçkileri uygulaması

 

YDİ-132 YABANCI DİL                                                                                  2   0   2      2                 

 

Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama (Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme)

HAR-112  GİRİŞİMCİLİK  VE  İNOVASYON                                            2  0   3       3

Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı

TRD- 110  TÜRK DİLİ  II                                                                                2  0   0     2  

Dil, diller ve Türk dili, dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatım öğeleri ve anlatım türleri, düzgün ve etkili

 

 

I1I. YARIYIL                                                                                                   T  U  K   AKTS

HAR- 201 İMAR  BİLGİSİ VE ŞEHİRCİLİK I                                           3   0   3       3

 

İmar kavramı,tanımlar....İmar uygulama çeşitleri....Sınır düzeltmeleri....İfraz ve tevhid işlemleri...Parselasyon...parselasyonda hukuki işlemler...Parselasyon planlarının aplikasyonu ve aplikasyon yöntemleri...Yapı yerinin belirlenmesi ve yapılara kot verilmesi..Yapı-ruhsat işlemleri...Kentsel alanlarda imar planları hazırlama işlemleri...hazırlıklar...İmar planı hazırlama kriterleri...Kamulaştırma....İmar kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemeleri.....Arazi toplulaştırma işlemleri......

 

HAR-202 FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA                       3   0   3       3 

Fotogrametri ve uzaktan algılama, Uçuş planları, Fotoğraf bilgisi, Sayısal görüntü işleme, Model ve kolon bağlama, Hesaplama işlemleri, Sayısallaştırma, Sayısal arazi yükseklik modelleri, Pafta oluşturma, Ortofoto işlemleri, Uzaktan algılama

HAR-203  KADASTRO TEKNİĞİ  I                                                              3   0   3       3   

Kadastro genel tanımı, Kadastro teknik işlemleri, Sınırlandırma işlemi, Tespit, Yenileme kadastrosu, Ölçme işlemleri, Ada raporu, Orman kadastrosu, Afet kadastrosu, Mera mevzuatı, Yer altı kadastrosu

 

HAR-204  HARİTA ÇİZİMİ  II                                                                       2   2   2       3

Mesleki yazılımlar, Sayısallaştırma işlemleri, Standart formatta çizim işlemleri, CAD kullanarak harita çizimi yapmak, Hesaplamalar, CAD yazılımlarında imar uygulamaları, CAD yazılımlarında altyapı proje uygulamaları, Boyuna kesit çizimi yapmak, Enine kesit çizimi yapmak

HAR-205 TAŞINMAZ MAL HUKUKU                                                         3   0   3       3

 Eşya hukuku, Taşınmaz mülkiyeti, Yasal mirasçılar, Mirasta dağıtım, Tapu bilgi sistemi, Tapu sicilindeki işlemler, Kat mülkiyeti işlemleri, Kat irtifakı işlemleri, Kamulaştırma öncesi işlemler, Kamulaştırma teknik işlemleri, Kamulaştırma teknik dosya hazırlama, Kamulaştırma örnek projeler

HAR-206 ARAZİ ÖLÇMELERİ  III                                                              3   0   3       3

Ülke temel ağları, Ağ noktalarının tesisi, sınıflandırması, numaralandırılması, Yükseklik ağlarının oluşturulması, Tamamlayıcı ağ noktaları, Kestirme noktalarının hesapları, Dış merkezli açı ölçüsü, Merkezlendirme elemanları, zemine indirme, Harita projeksiyonları, Projeksiyon indirgemeleri.

HAR- 207  ARAZİ  ÖLÇMELERİ   UYGULAMALARI III                        2   2   3       3

Ülke temel ağlarını arazide oluşturmak, Ağ noktalarının arazide tesis edilmesi, Yükseklik ağlarının arazide belirlenmesi, Tamamlayıcı ağ noktalarını arazide belirlemek, Kestirme noktalarını arazide belirleyip ölçmek,  Dış merkezli açı ölçüsü uygulaması,  Zemine indirme noktası uygulaması, Harita projeksiyonları uygulaması, Projeksiyon indirgemeleri uygulaması, İki boyutlu dönüşüm uygulamaları, Üç boyutlu koordinat sistemleri uygulamaları

HAR-208  ULAŞTIRMA BİLGİSİ                                                                 3   0   3       3

 Zemin ve Özellikleri.....Zeminlerin Oluşumu....Zeminlerin Yapısı....Zeminlerin Kıvamı....Zeminlerin Sınıflandırılması.....Drenaj.....Konsalidasyon....Şev Stabilitesi....İstinat Yapıları....Kurp.....Kurp Uygulamaları....Yatay Kurp...Düşey Kurp.....Kurp Hesapları....

 

HAR-209  STAJ  DEĞERLENDİRME                                                          0   2    2     6

   IV. YARIYIL                                                                                                   T  U  K   AKTS

HAR- 210 İMAR  BİLGİSİ VE ŞEHİRCİLİK II                                          3   0   3       4

Şehir tanımı...Kentlerin tarihçesi....Kentlerin tarihsel evrimi...Gelişmekte olan ülkelerde kentsel olgu kavramı....Göç olgusu...göç olgusunun nedenleri.....iç göç,.....dış göç.....Ülkemizde kentleşme hareketini doğuran nedenler....demografik nedenler....tarımsal yapı değişiklikleri...çekiçi etkenler...itici etkenler....hukuksal ve siyasal nedenler....sosyo-psikolojik nedenler....dış etmenler....ülkemizde kentleşmenin özellikleri.Türkiye’de kentleşme sorunları

HAR-211 ARAZİ ÖLÇMELERİ  IV                                                              3   0   3       3

GNSS ölçme yöntemleri, GNSS ile koordinat ölçmeleri, GNSS uygulamaları, Yeraltı ölçmeleri, Hidrografik ölçmeler, Deformasyon ölçmeleri, Endüstriyel ölçmeler, Haritalardan yararlanma, Haritaların yorumlanması, Yön kavramı ve yön bulma.

HAR-212 APLİKASYON                                                                                3   0   3       4

Aplikasyon kavramı, Yatay nokta aplikasyonu, Doğru aplikasyonu, Yatay açı aplikasyonu, Yükseklik aplikasyonu, Üç boyutlu aplikasyonlar, Ada ve parsel aplikasyonu, Ada ve parsel aplikasyonu uygulaması, Yatay kurp aplikasyonu, Yatay kurp aplikasyonu uygulaması, Düşey kurp aplikasyonu, Bina aplikasyonu ve TUS uygulaması, Altyapı projelerinin aplikasyonu, Altyapı projelerinin aplikasyonu uygulamaları

HAR-213 ARAZİ YÖNETİMİ                                                                       3   0   4       4  

 İmar mevzuatı, İmarla ilgili tanımlar, İsteğe bağlı imar uygulamaları, Zorunlu imar uygulamaları, İmar yasası mevzuatı, arsa ve arazi düzenlemesi, Islah imar mevzuatı uygulaması, Kıyı mevzuatı uygulamaları, Lisanslı harita büroları ve TUS uygulamaları

HAR-214   KADASTRO TEKNİĞİ  II                                                          3   0   3      4

Harita plan örneği, Parseli yerinde göstermek, Birleştirme işlemleri, Cins değişikliği işlemleri, İrtifak hakkı kurulması, Kadastroda düzeltme işlemleri, Ayırma işlemleri, Yoldan kazanım, yola terk, Parselasyon, Sınırlandırma haritaları, Kamulaştırma haritaları, Kamulaştırma haritalarının kontrolü

HAR-215  HARİTA YAPIMI                                                                         2   4   4      4

Ön hazırlık ve planlama yapmak, Nokta tesisi işlemlerini yapmak, Ölçme işlemlerini yapmak, Hesaplama işlemlerini yapmak, Çizim işlemlerini yapmak, Dosyalama yapmak, Arşiv oluşturmak

HAR-216  KENTSEL DÖNÜŞÜM                                                               3   0   3       4

Kentsel dönüşümün tanımı tarifi, tarihsel gelişimi, Kentsel dönüşümün yasal dayanakları, Kentsel dönüşümün avrupa ülkelerinde uygulamaları, Kentsel dönüşümün türkiyede uygulanabilirliği, Kentsel dönüşüm uygulama örneklerinin incelenmesi, Kentsel dönüşüm projelerinin yol haritalarının incelenmesi, Karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, Kentsel dönüşümde değerleme yöntemleri, Kentsel dönüşümde değerleme yöntemleri örnek incelemeleri,

HAR-217 CBS’ YE GİRİŞ                                                                             2   0   2     3

Coğrafi bilgi sistemleri – CBS, CBS amaçlı veriler, CBS veri tabanı, CBS donanımları, CBS programları, Verilerin analizi, CBS istatistikleri ve raporlama, CBS dinamik haritaları, CBS alt sistemleri, CBS uygulamaları

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.

 

      Meslek elemanı:

Turizm ve konaklama sektöründe kaynakları, varlıkları, zamanı,  işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını icra eden kişidir.

 

Bilgi

 

Ø  Turizm ve otel işletmeciliği alanının temel ilkelerini kavrar.

Ø  Turizm ve otel işletmeciliği mesleğinde mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar.

Ø  Turizm ve otel  yönetimi fonksiyonlarını açıklar.

Ø  Turizm ve otel işletmelerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda nitelikli ara eleman olarak sorumluluğunu bilir.

Ø  Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini bilir.

Ø  Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini bilir.

Ø  Turizm ve otel işletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilir.

Ø  Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini bilir.

Ø  Ticari hayatta kullanılan belgelerin çoğunu tanır.

Ø  Ülke ekonomisi  açısından turizm girdilerinin önemini bilir.

Ø  İş hayatında meslek ahlâkının önemini bilir.

 

Beceri ve Alışkanlıklar

 

Ø  Dalı ile ilgili bilgisayar paket programlarını çalıştırabilir.

Ø  Dalı ile ilgili bölümde gıda üretim, tüketim süreçlerindeki  işlemleri,teknikleri ve esasları bilir ve uygular .

Ø  Dalı ile ilgili bölümde temizlik, bakım, muhafaza süreçlerindeki  işlemleri,teknikleri ve esasları bilir ve uygular .

Ø  Dalı ile ilgili bölümde üretim, tüketim süreçlerindeki  servis işlemleri,teknikleri ve esasları bilir ve uygular .

Ø  Dalı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki  giriş , çıkış, ön muhasebe işlemleri,teknikleri ve esasları bilir ve uygular .

Ø  Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili yazışmalar yapabilir, bilgi depolayabilir, depolanmış bilgileri kullanabilir.

Ø  Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilir.

Ø  Emrinde çalışan kişilerin gözetim ve denetimini üstlenebilir.

Ø  Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır.

Ø  Alanı ile ilgili haberleşme cihazlarını kullanabilir.

Ø  Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir.

Ø  Plânlı ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanır.

Ø  Hizmet üretiminde  nazik, anlayışlı ve güleryüzlüdür.

 

 

 

 

HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGELERİ

1. YIL

 

I. Yarıyıl

                                                                                                                     

 

Dersin Kodu ve Adı

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili - I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi - I

Yabancı Dil -I

Bilgisayar -I

Turizm Ekonomisi

Beslenme İlkeleri ve Mönü Planlama

Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi

Önbüro İşlemleri

İletişim

Ticari Matematik

Gıda Teknolojisi

Beden Eğitimi - I  (*)

Güzel Sanatlar -I  (*)

Z

2

2

0

2

Z

2

2

0

2

Z

4

4

0

4

Z

4

2

2

3

Z

2

2

0

2

Z

3

2

1

3

Z

3

2

1

3

Z

2

2

0

2

Z

2

1

1

2

Z

2

1

1

2

Z

S

S

2

1

1

1

0

0

1

1

1

2

0

0

TOPLAM

 

28

21

7

27

 

 

II. Yarıyıl

 

 

Dersin Adı

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Türk Dili -II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap  Tarihi - II

Yabancı Dil - II

Bilgisayar -II

Genel Muhasebe

Otel İşletmeciliği

Mutfak Hizmetleri Yönetimi

Önbüro Yönetimi

Yiyecek –İçecek Hizmetleri Yönetimi

Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği

Beden Eğitimi - I  (*)

Güzel Sanatlar -I  (*)

Z

2

2

0

2

Z

2

2

0

2

Z

4

4

0

4

Z

4

2

2

3

Z

2

1

1

2

Z

2

2

0

2

Z

3

2

1

3

Z

3

2

1

3

Z

3

2

1

3

Z

S

S

3

1

1

2

0

0

1

1

1

3

0

0

TOPLAM

 

28

21

7

27

 

 

Staj (Endüstriye Dayalı Öğrenim) 40 iş günü

Not: 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi, 3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

Kısaltmalar:  Z: Zorunlu    S: Seçmeli

(*).......Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir

 

 

 

 

 

 

2. YIL

 

III.             Yarıyıl

 

Dersin Kodu ve Adı

 

Haftalık Ders Saati

 

Z/S

Toplam

Teori

Uygulama

Toplam Kredi

Turizm Pazarlaması

Kongre ve Fuar Yönetimi

Turizm İşletmelerinde Maliyet Analizleri

Turizm Mevzuatı

Seyahat Acenteciliği

Mesleki Yabancı Dil –I

Gıda  ve Personel Hijyeni

Z

3

2

1

3

Z

4

2

2

3

Z

3

2

1

3

Z

2

2

0

2

Z

2

2

0

2

Z

Z

4

2

2

2

2

0

3

2

TOPLAM

 

20

14

6

18

Seçmeli Dersler (**)

 

8

 

 

 

Yiyecek –İçecek İşletmeciliği- I

Ziyafet ve İkram Hizmetleri Yönetimi

Endüstriyel Yiyecek Üretimi- I

Önbüro – Kat Hizmetleri Otomasyonu -I

Kat Hizmetleri Yönetimi -I

Özel İlgi Turizmi

Diğer Seçmeli Dersler (***)

S

4

2

2

3

S

4

2

2

3

S

4

2

2

3

S

4

2

2

3

S

4

2

2

3

S

2

1

1

2

S

4

2

2

3

GENEL TOPLAM

 

28

 

 

 

 

 

(**)....Bu derslerden toplam 8 saat zorunlu olarak seçilecektir.

(***)..Yüksekokullar yerel,bölgesel ve yeni teknolojik gelişimlere  göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

 

 

 

IV.  Yarıyıl

 

ÖNBÜRO VE KAT HİZMETLERİ DALI (A)

 

Dersin Adı

Z/S

Haftalık Ders Saati

Toplam Kredi

Toplam

Teori

Uygulama

Odalar Bölümü Yönetimi

Z

3

2

1

3

Kat Hizmetleri Yönetimi –II

Z

4

2

2

3

Önbüro – Kat Hizmetleri Otomasyonu –II

Z

4

2

2

3

Mobilya ve Oda Dizaynı

Z

3

2

1

3

Mesleki Yabancı Dil- II

Z

4

2

2

3

TOPLAM

 

18

10

8

15

YİYECEK-İÇECEK VE MUTFAK DALI (B)

Dersin Adı

 

 

 

 

 

Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol

Z

3

2

1

3

Yiyecek –İçecek İşletmeciliği II

Z

4

2

2

3

Endüstriyel Yiyecek Üretimi I

Z

4

2

2

3

Yiyecek –İçecek Hizmetleri Otomasyonu

Z

3

2

1

3

Mesleki Yabancı Dil- II

Z

4

2

2

3

TOPLAM

 

18

10

8

15

Seçmeli Dersler (**)

 

8

 

 

 

Girişimcilik

S

2

1

1

2

Turizm İşletmelerinde Etik

S

2

1

1

2

Yönlendirilmiş Çalışma

S

2

1

1

2

Turizm ve Çevre

S

2

1

1

2

Konaklama İşletmelerinde Finansal Yönetim

S

2

2

0

2

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

2

2

0

2

İnsan Kaynakları Yönetimi

S

2

1

1

2

Konaklama İşletmeleri Muhasebesi

S

2

2

0

2

A-B Dallarından Seçebilir

S

4

2

2

3

Diğer Seçmeli Dersler (***)

S

 

 

 

 

TOPLAM

 

26

 

 

 

 

 

(*).......Bu derslerden sadece biri isteğe bağlı seçilecektir

(**)....Bu derslerden toplam 8 saat zorunlu olarak seçilecektir.

(***)..Yüksekokullar yerel,bölgesel ve yeni teknolojik gelişimlere  göre ilave seçmeli dersler koyabilirler.

 

 

 

9.YARIYILLARA GÖRE TOPLAM DERS İÇERİKLERİ

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

BİLGİSAYAR I

 

I. Yıl I. Yarıyıl

 

4 (Teori: 2, Uygulama: 2, Kredi:3)

56 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Windows İşletim Sistemi

B.     Microsoft Ofis

C.     İnternet Explorer

10

80

10

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSİN KODU VE ADI                              

DERSİN İŞLENECEĞİ DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 

İLETİŞİM

 

I.Yıl I. Yarıyıl

 

2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi:2 )

28 Saat

 

 

 

KONULAR

A. İletişimin tarifi ve tarihi

AMAÇ: İletişimin tarifini yapabilme, gerekliliğini ve günlük hayattaki önemini kavrayabilme.

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TİCARİ MATEMATİK

 

I. Yıl 1. Yarıyıl

 

2 (Teori: 1, Uygulama: 1, Kredi: 2)

28 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Yüzde Hesapları

B.     Alış, Maliyet, Satış ve Kâr Hesapları

C.    Oranlı Bölme ve Şirketlerle İlgili  Hesaplamalar

D.    Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri

E.     Faiz Hesapları

F.      İskonto

15

20

15

15

20

15

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                          

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM           

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TURİZM EKONOMİSİ

 

I. Yıl  1.Yarıyıl

 

 

2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2 )

28 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Turizm ekonomisi ve turizm ekonomisi ile ilgili temel kavramlar.

B.     Turizm piyasası; turizm arzı, turizm talebi, turizm sektöründe fiyat oluşumu, turizm sektöründe piyasa türleri.

C.     Turizmin ekonomik etkileri; turizmin moneter, reel ekonomik etkileri,para operasyonlarının turizme etkileri.

10

 

 

 

50

 

 

 

 

40

 

 

PROGRAMIN ADI                         

DERSIN KODU VE ADI            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM    

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

BESLENME İLKELERİ VE MÖNÜ PLANLAMA

1.Yıl 1.Yarıyıl

 

 

3 (Teori: 2, Uygulama:1, Kredi:3)

42  Saat

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Sağlıklı beslenme için gerekli besinler özellikleri, dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarı ve beslenme ilkeleri.

B.     Mönü planı nedir, planlamaya etki eden faktörler nelerdir.

C.     Misafirlerin sosyal ve  ekonomik durumlarına uygun mönülerin, standart reçetelerin , porsiyonların oluşturulması.

30

 

 

 

30

 

 

40

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI

                             

DERSIN KODU VE ADI                              

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ KULLANIMI VE DENETİMİ

 

I. Yıl  I. Yarıyıl

 

3 (Teori:2, Uygulama:1, Kredi:3)

42  Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Plan ve programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi

B.     Temizlik ürün kullanımında uygulama prensipleri

C.     Kullanım maliyetleri

20

 

 

40

 

40

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 

ÖNBÜRO İŞLEMLERİ

 

I.  Yıl  I. Yarıyıl

 2  (Teori: 2, Uygulama :0, Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Otel ve önbüro bölümünün  organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler.

B.     Önbüroda kullanılan yabacı terimler.

C.     Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri.

D.    Otele giriş - çıkış  ön muhasebe işlemleri.

E.     Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme  tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler

20

 

 

10

 

20

 

30

 

20

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

GIDA TEKNOLOJİSİ

 

I.  Yıl  I. Yarıyıl

2  (Teori: 2, Uygulama :0, Kredi:2 )

28 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A. Gıda teknolojisinin tanımı. Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü.

 

B. Fiziksel gıda muhafaza yöntemleri (soğutma, dondurma, sterilizasyon, pastörizasyon, radyasyon, gaz basıncı, vakum uygulama, ek filtrasyon, kataditin yöntemi) kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ( tuzlama, tütsüleme, şekerle muhafaza, asitle muhafaza, kimyasal koruyucu madde kullanımı) ve biyolojik gıda muhafaza teknikleri.

 

C. Tahıl, meyve, sebze, et, süt, yağ, şeker, çay işleme teknolojisini ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkeleri.

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP   

 TARİHİ -I

 I.  Yıl  I. Yarıyıl

 2  (Teori: 2, Uygulama :0, Kredi:0 )

 28 Saat

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Temel  kavramlar

B.     Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar

C.     Türk İnkılâbının hazırlık dönemi

D.    Türk İstiklâl Savaşı

 

 

10

 

20

 

30

 

40

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

TÜRK DİLİ - I

I. Yıl I. Yarıyıl

2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:0)

28 Saat

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A. Dil ,diller ve Türk dili

B. Dil bilgisi,sözcük,cümle

C. Kelime Türleri

D. Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri

E. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

                  10

 15

25       

25

25

 

KONULAR

A. Dil,diller ve Türk dili

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM              

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ YABANCI DİL - I

I. Yıl I. Yarıyıl

4 (Teori: 4, Uygulama: 0, Kredi:4)

56 Saat

 

 

 

 

 

 

KONULAR

 

Konu Alanlarının

Ağırlıkları(%)

 

A.          Konuşma

B.          Dinleme-Anlama

C.          Yazma

D.          Okuma-Anlama

20

20

20

40

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ BİLGİSAYAR- II

I. Yıl  II. Yarıyıl

4 (Teori: 2, Uygulama: 2, Kredi:3)

56 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Kullanım ve başlangıç düzenlemeleri

B.     Temel Çizim Elemanları

C.     Düzeltme ve sorgulama işlemleri

D.    Görüntü ve kontrol işlemleri

E.     Bloklama işlemleri ve katmanları               

F.      Ölçülendirme ve tarama işlemleri          

G.    Yazıcı ve çiziciden çıktı alma işlemleri

10

 

20

 

20

15

 

15

 

15

5

                 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                        

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ GENEL MUHASEBE

I. Yıl  II.Yarıyıl

2 (Teori: 1, Uygulama:1, Kredi:2 )

28 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Muhasebe bilgi sistemi ve muhasebe kavramı, kayıt yöntemleri, defter tutma ve muhasebe süreci.

B.     Tekdüzen muhasebe sistemi ve tek düzen hesap planı

C.     Bilanço ve gelir tablosunu kavrayabilme.

 

10

 

 

 

70

 

 

20

 

 

 

 

PROGRAMIN DI                             

DERSIN KODU VE ADI  

DERSIN ISLENECEGI  DÖNEM    HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ OTEL İŞLETMECİLİĞİ

I. Yıl  II. Yarıyıl

2 (Teori: 2, Uygulama:0, Kredi:2 )

28 Saat

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Turizm ve konaklama endüstrisi,genel sınıflaması,tanımı,özellikleri.

B.     Otel işletmelerinin kuruluş yeri, yatırımı, yatırım maliyeti, finansmanı ve verimlilik hesaplamaları.

C.     Otel işletmelerinin yönetimi ve yönetim fonksiyonları.

20

 

40

 

40

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM              

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 MUTFAK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

 I. Yıl  II. Yarıyıl

 3 (Teori: 2, Uygulama:1, Kredi:3)

 42 Saat

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Mutfak yönetimi

B.     Mutfak bilgisi

C.     Mutfakta temizlik ve sağlık

D.    Gıda maddelerinin beslenme değerlerine göre  ayırımı

E.     Yiyecek üretim maliyetleri, satın alma ve depolama, uzun ve kısa süreli muhafaza

F.      Mutfakta bilgisayar kullanımı

 

 

 

 

 

 

16

14

20

16

 

20

 

14

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ÖNBÜRO YÖNETİMİ

 I. Yıl   II. Yarıyıl

 3 (Teori:2 , Uygulama:1, Kredi:3)

 42  Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Yönetim ilkeleri.

B.     Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkeleri.

C.     Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin yönetimini ve kontrol süreçleri.

D.    Önbüroda üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimi.

E.     Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.

05

 

05

50

20

 

20

 

 

 

 

 

 

.

PROGRAMIN ADI                          

DERSIN KODU VE ADI                              

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ  

 YÖNETİMİ

 I. Yıl II.Yarıyıl

 3 (Teori: 2, Uygulama:1 , Kredi:3)

 42 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve  özellikleri

B.     Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi.

C.     Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlanması

20

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM    

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞLETMECİLİĞİ

 I. Yıl  II.Yarıyıl

 3 (Teori:2, Uygulama:1, Kredi:3)

 42 Saat

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

 

 

 

A.    İşletme çeşitliliği ve sektörün  yapısına göre temizlik programların oluşturulması.

B.     Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması .

C.     Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde  beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe  hazırlama ve pazarlama teknikleri

40

 

 

20

 

 

40

       
 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI            

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM    

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

  TARİHİ -  II

  I. Yıl  II.Yarıyıl

  2 (Teori:2, Uygulama:0, Kredi:0)

  28 Saat

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Atatürk dönemi inkılâpları

B.     Atatürk dönemi Türkiye cumhuriyeti’nin dış siyaseti

C.     Atatürk ilkeleri

40

25

35

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 TÜRK DİLİ - II

 I. Yıl II. Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi:2)

 28 Saat

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

A.    Yazılı ve sözlü anlatım türleri

B.     Noktalama ve yazım kuralları

C.     Anlatım bozuklukları

40

35

25

 

       
 

 

 

PROGRAMIN ADI

DERSİN KODU VE ADI

DERSİN İŞLENECEĞİ DÖNEM

HAFTALIK DERS SAATİ

DERSİN SÜRESİ

TURİZMveOTEL İŞLETMECİLİĞİ YABANCI DİL- II

I. Yıl  II.Yarıyıl

4 (Teori:4, Uygulama:0, Kredi:4)

56 Saat

 

 

 

 

KONULAR

 

Konu Alanlarının

Ağırlıkları(%)

 

A.    Konuşma

B.     Dinleme-Anlama

C.     Yazma

D.    Okuma-Anlama

20

20

20

40

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                 

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 TURIZM PAZARLAMASI

 2.Yıl   III.Yarıyıl

 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi:3 )

 42 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Pazarlama-turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar.

B.     Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri .

C.     Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları.

D.    Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri.

5

 

 

30

 

 

40

 

25

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM              

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

  KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ

  2. Yıl  III. Yarıyıl 

  4 (Teori:2  , Uygulama:2 , Kredi:3)

  56 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Dünyada ve Türkiye ‘de kongre ve fuar turizminin sosyal ,ekonomik ve kültürel boyutları.

B.     Kongre ve fuar organizasyonu ve yönetimi.

 

40

 

 

 

60

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM IŞLT.MALİYET ANALİZLERİ

 II. Yıl  III .Yarıyıl

 3 (Teori: 2, Uygulama: 1, Kredi:3 )

 42 Saat

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Turizm muhasebesi ile  turizm endüstrisindeki  maliyet ilişkileri.

B.     Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi.

C.     Konaklama işletmelerinde  maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama .

30

 

 

30

 

40

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 TURİZM MEVZUATI

 II.Yıl  III.Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama:0, Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

A.    Turizm Hukuku ve Kaynakları.

B.     Türkiye’de Turizme İlişkin Yasal Düzenlemeler.

C.     Turizm Mevzuatı.

 

20

 

40

 

40

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI            

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM    

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR 

 OPERATÖRLÜĞÜ 

 II. Yıl  III. Yarıyıl

 2 (Teori:2, Uygulama:0, Kredi:2)

 28 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları; havayolu rezervasyonu (BSP) denizyolu rezervasyonu, demiryolu rezervasyonu, seyahat acenteleri rezervasyonları.

B.     Seyahat Acentelerinin otel işletmeleri ve tur operasyonlarına yönelik yurt içi rezervasyonu yurtdışı rezervasyonu.

C.     Merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları.

30

 

 

 

 

30

 

 

40

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM    

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

     TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

     BEDEN EĞİTİMİ -I

     II. Yıl  III.yarıyıl

     2 (Teori:1, Uygulama:1, Kredi:0)

     28 Saat

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

A.    Beden eğitimi ve sporun amacı

B.     Elit spor ve herkes için spor

C.     Organizmanın spora hazırlanması

D.    Sağlık ve antrenman

E.     Özel branş teorisi ve pratiği

10

10

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 MESLEKİ YABANCI DİL- I

 II. Yıl III. Yarıyıl

 4 (Teori: 2, Uygulama: 2, Kredi: 3)

 56 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Konuşma

B.     Dinleme – Anlama

C.     Yazma

D.    Okuma – Anlama

20

20

20

40

 

 

PROGRAMIN ADI                        

DERSIN KODU VE ADI                      

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM        

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ - 1

 II. Yıl  III.Yarıyıl

 4 (Teori:2 , Uygulama:2, Kredi:3)

 56 Saat

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılmaları.

B.     Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve rantabilite hesapları.

C.     Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları.

20

 

 

 

40

 

 

 

 

40

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ZİYAFET VE İKRAM HİZMETLERİ 

 YÖNETİMİ 

 II.Yıl   III.Yarıyıl

 4 (Teori:2 , Uygulama:2, Kredi:3)

 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    İşletme içi ve işletme dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı.

B.     Ziyafet (Banket) ve ikram (Catering) hizmetlerinde yönetim şeklini ve yönetim fonksiyonları.

C.     Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler.

D.    Ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlanması.

25

 

 

25

 

 

20

 

 

30

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                        

DERSIN KODU VE ADI                           

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM             

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ - I

 II. Sınıf  III.Yarıyıl

 4 (Teori:2 , Uygulama:2, Kredi:3 )

 56 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

A.    Yiyecek hazırlama teknikleri.

B.     Standart pişirme yöntemleri

C.     Standart yemek kalitesinde uygun yiyecek hazırlama.

D.    Yiyecek süsleme ve sunumu.

 

 

20

45

 

20

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                     

DERSIN KODU VE ADI                   

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM     

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ               

  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

  ÖNBÜRO KAT HİZMTLERİ OTOMASYONU -I

  II. Yıl III. Yarıyıl

  4 (Teori:2 , Uygulama:2, Kredi:3)

  56 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

 

 

A.    Programlar ile ilgili genel kavramlar.

B.     Programlardaki işletim yöntemleri, kullanımı ve  teknikleri.

C.     Önbüro programları.

D.    Kat hizmetleri programı.

05

 

05

 

 

70

 

 

20

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ       

 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ - 1

 II. Yıl III. Yarıyıl

 4 (Teori: 2 , Uygulama: 2, Kredi:3 )

 56 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Kat hizmetlerinde tesisin kuruluş aşamasında planlama ile ilgili  işlevsel bilgiler.

B.     Kat hizmetlerinde tesisin  açılış öncesi organizasyonla ile ilgili yönetsel bilgiler.

C.     Kat hizmetlerinde tesisin  açılış öncesi koordinasyon ile ilgili yönetsel bilgiler.

40

 

 

40

 

 

20

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM              

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

  GIDA VE PERSONEL HIJYENİ

  II. Yıl III. Yarıyıl

  2 (Teori: 2 , Uygulama: 0, Kredi:2 )

  28 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

C.     Hijyenin tanımını ve önemini.

D.    Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili

    bilgiler.

E.     Yararlı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler.

F.      Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda

     zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin    

     kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler.

E.     Besin, bina, hava, su, personel  hijyeni ile ilgili         ilkeler.

10

 

10

 

 

10

 

 

20

 

 

 

 

50

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ÖZEL İLGİ TURİZMİ

 II.Yıl III.Yarıyıl

 2 (Teori: 1 , Uygulama: 1, Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

A.    Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramlar ve özellikler

B.     Özel ilgi grupları

C.     Özel ilgi turizm türleri

 

20

 

20

60

 

 

 

 

.

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETİMİ

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 3 (Teori: 2, Uygulama:1, Kredi:3 )

 42 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

A.    Odalar bölümü yönetim ilkeleri ve  faaliyetlerinin kontrolü

B.     Oda fiyatı belirleme yöntemleri, oda satış tekniklerini ve tahmin raporları

C.     Oda satış- pazarlama çalışmaları

D.    Otel işletmelerinde getiri yönetimi

 

10

 

 

30

 

20

40

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ - II

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 4 (Teori: 2, Uygulama:2, Kredi:3)

 56 Saat

       

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Kat hizmetlerinde tesisin  faaliyete geçiş dönemindeki  ve faaliyet sürecinde    iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme bilgileri.

B.     Tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde devam eden eğitim işlevleri.

C.     Tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü, iş gücü  denetimi ile ilgili yönetimsel bilgiler.

D.    Kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel bilgiler.

20

 

 

20

 

 

30

 

 

30

 

 

PROGRAMIN ADI                     

DERSIN KODU VE ADI                   

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM     

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ               

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ÖNBÜRO KAT HİZMTLERİ OTOMASYONU- II

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 4 (Teori:2 , Uygulama:2, Kredi:3)

 56 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Önbüro programları.

B.     Kat hizmetleri programları.

C.     Labratuvar ve sektör uygulamaları

10

 

10

 

 

80

 

 

PROGRAMIN ADI                        

DERSIN KODU VE ADI                         

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM           

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 MOBİLYA VE ODA DİZAYNI

 2. Yıl  4.Yarıyıl

 3 (Teori: 2, Uygulama1:1, Kredi:3 )

 42 Saat

 

KONULAR

 

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

 

 

 

A.    Turizm Konaklama Endüstri kavramı içersinde otel yapıları ve fiziksel planlama ilkeleri .

B.     Konaklama işletmelerinde yerleşim ve kullanım planlarına göre en uygun ürün seçimi -kullanım maliyetleri.

C.     Konaklama işletmelerinde tek tip dizaynın oluşumu ve estetik boyutunun kazandırılması.

20

 

 

40

 

 

40

       
 

 

 

PROGRAMIN ADI                        

DERSIN KODU VE ADI                          

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM            

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 BEDEN EĞİTİMİ -II

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori: 1, Uygulama1:1, Kredi:0 )

 28 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Sağlık ve yaşam boyu spor

B.     Spor yönetimi

C.     Sporcu sağlığı

D.    Özel branş teorisi ve pratiği

15

10

15

60

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM              

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 MESLEKİ YABANCI DİL- II

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 4 (Teori:2, Uygulama: 2, Kredi: 3)

 56 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Konuşma

B.     Dinleme – anlama

C.     Yazma

D.    Okuma – anlama

20

20

20

40

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                         

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM           

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 GİRİŞİMCİLİK

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori:1, Uygulama: 1, Kredi:2)

 28 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı

B.     Küçük işletme çeşitleri

C.     Küçük işletmelerin kuruluş süreleri

D.    Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman

E.     Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları

20

10

10

40

20

 

 

PROGRAMIN ADI                         

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 TURİZM İŞLETMELERİNDE ETİK

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori:1 , Uygulama:1 , Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

D.    Etik kavramının kuramsal temelleri, etik davranışının toplumsal etkenleri

E.     Etik sistemleri

F.      Etik  işlevleri

30

35

 

35

 

 

 

PROGRAMIN ADI                         

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori:1 , Uygulama:1 , Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Plân

B.     Hazırlık ve Yazım

C.     Anlatım

20

60

20

 

PROGRAMIN ADI                         

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 TURİZM VE ÇEVRE

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori:1 , Uygulama:1 , Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A. Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramları.

B. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi.

C. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye’de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartları. 

 

20

 

40

 

 

30

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                  

            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL 

 YÖNETİM

 II. Yıl  4.Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama: 0 , Kredi:2 )

 28 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgiler

B.     Finansal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimi.

C.     Konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynakları.

 

                  20

 

 

 

                  40

 

                   40

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama:0, Kredi:2)

 28 Saat

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Bireysel iş hukuku

B.     Toplu iş hukuku

C.     Sosyal güvenlik hukuku

40

 

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama: 0, Kredi: 2)

 28 Saat

 

 

 

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi

B.     İnsan kaynakları plânlaması

C.     İnsan kaynağını bulma, seçme ve yönlendirme

D.    İnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi

E.     İnsan kaynağının değerlemesi ve ücretlendirilmesi

F.      İş ilişkileri

10

10

25

20

25

10

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                            

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM              

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama: 0 , Kredi:2 )

 28  Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Turizm ve konaklama endüstrisi.

B.     Konaklama işletmelerinde hesap planı.

C.     Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları.

10

20

 

70

 

 

 

PROGRAMIN ADI                             

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 YİYECEK-İÇECEK MALİYET KONTROL

 II. Yıl  IV. Yarıyıl

 2 (Teori: 2, Uygulama:1, Kredi:2)

 28 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Yiyecek İçecek maliyet kontrolün kapsam ve önemi.

B.     Yiyecek İçecek maliyet kontrol süreç ve aşamaları.

C.     Standart yiyecek-içecek  reçetelerinin oluşturulması ve reçetelerin maliyet hesaplarının yapılması.

D.    Yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiki yöntemlerle  raporlanması.

10

 

 

30

 

 

30

 

30

 

 

 
 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                        

DERSIN KODU VE ADI                              

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM                

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

 TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

 ENDÜSTRİYEL YİYECEK ÜRETİMİ -II

 2. Yıl  IV. Yarıyıl

 4 (Teori: 2, Uygulama:2, Kredi:3 )

 56 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşların tanımı, özellikleri.

B.     Toplu beslenme üretiminde ve servislerinde yiyecek reçetelerinin standartlaştırılması ve değerlendirilmesi.

C.     Toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım yöntemleri.

D.    Toplu beslenme servislerinde sanitasyon.

 

10

 

55

 

 

 

15

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMIN ADI                  

DERSIN KODU VE ADI           DERSIN ISLENECEGI DÖNEM        

HAFTALIK DERS SAATİ              

DERSİN SÜRESİ                 

  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

  YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ II

  II. Yıl  IV. Yarıyıl

  4 (Teori: 2, Uygulama:2, Kredi:3 )

  56 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılmaları.

B.     Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve rantabilite hesapları.

C.     Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları.

20

 

 

 

40

 

 

 

 

40

 

PROGRAMIN ADI               

DERSIN KODU VE ADI                

 

DERSIN ISLENECEGI DÖNEM        HAFTALIK DERS SAATİ        

DERSİN SÜRESİ             

  TURİZM ve OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 

  YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ   

  OTOMASYONU

  II. Yıl  IV.Yarıyıl

  3 (Teori: 2, Uygulama:1, Kredi:3 )

  42 Saat

 

 

 

KONULAR

Konu Alanlarının Ağırlıkları (%)

A.    Otel otomasyonları hakkında genel bilgiler.

B.     Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli hizmetleri tanıma.

C.     Yiyecek içecek hizmet işletmelerinde yapılan çalışmalarda teknolojiyi kullanım metotları.

30

 

35

 

 

35

 

 

Türkçe