Diller

HAKKIMIZDA

MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

AMACI:

Harita ve Kadastro Programının amacı; kamu kurumları ve özel sektörlerin ihtiyaç duydukları kadastral bilgilerin elde edilmesine olanak sağlamak, hali hazır haritaların üretilmesi, kamulaştırma, arazi toplulaştırma, imar uygulamaları, gayrimenkul değerleme, coğrafi bilgi sistemleri, arsa ve arazi düzenlemeleri, karayolu, demir yolu, enerji nakil hatları, su ve kanalizasyon hattı, baraj projeleri, sulama ağı projeleri gibi birçok mühendislik projelerinin temel altlığını sağlamak üzere, gelişen teknolojiye uygun ve modern jeodezide kullanılan donanım, yazılım ve ölçme yöntemlerinin kullanılarak teknik kabiliyeti yüksek insan kaynağı oluşturmak.

MİSYON ve VİZYON:

Harita ve Kadastro Programının eğitim ve önemini artırmak ve farklı meslek gruplarının ihtiyaç duyduğu bilgilerin elde etmesine olanak sağlamak, gelişen teknolojiyle birlikte yapılacak olan işlerin daha pratik ve daha hassas olmasını sağlamak.

PROGRAMIN TANITIMI:

Sivrice Meslek Yüksekokulu - Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü – Harita ve Kadastro Programı 1996-1997 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. Harita ve Kadastro ön lisans programının toplam 80 kişilik kontenjanı bulunmaktadır. Harita ve Kadastro Ön Lisan Programı, öğrencilere; arazi ölçme ve tekniği, matematiksel hesaplamaları, harita yapımı, fotogrametri ve uzaktan algılama ile ölçüm, gps ile ölçüm, basit ölçme aletleri ile ölçüm, modern jeodezide kullanılan aletlerle ölçüm, imar bilgisi, kadastro bilgisi, kentsel dönüşüm, coğrafi bilgisi sistemleri, ulaştırma bilgisi gibi konularda eğtim vererek kamu ve özel sektörlerinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını oluşturmaktadır. Harita ve Kadastro Programında verilen eğitimi pekiştirmek adına 30 iş gününü içeren mesleki staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Akademik kadromuz; 3 adet öğretim görevlisinden oluşmaktadır.

KABUL ve KAYIT KOŞULLARI:

ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavına  (YKS) girmeleri ve "Harita ve Kadastro Programı" için yeterli TYT puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir. 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENIN TANINMASI:

Programa Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) ile sınavsız geçiş yoluyla ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, daha önce alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. 

MEZUNİYET ŞARTLARI:

Bir öğrencinin programdan mezun olabilmesi için tüm dersleri almış ve başarmış olması, uygulamaları, 30 günlük zorunlu mesleki yaz stajı ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlaması ve mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması ve Toplam 120 AKTS krediyi tamamlaması gereklidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI:

Programda değerlendirme kıstasları ana yapı itibariyle kuramsal dersler ve uygulamalı çalışmalar olarak düzenlenmiştir. Her ders için dönemlik olarak en az bir ara sınav, genel sınav ve bütünleme sınavı yapılır. Öğretim elemanı, dersin durumuna göre dönem içinde quiz, proje, saha çalışması v.b. öğretim faaliyetleri yaptırabilir. Öğretim Elemanları ara sınav, final sınavı, quiz, proje v.b. faaliyetlere göre başarıyı değerlendirmekte serbesttir. Her öğretim elemanı başarı değerlendirmede uygulayacağı ölçütleri dönem başında ilan eder. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile, final/bütünleme sınav notunun % 60ının toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir.

İSTİHDAM OLANAKLARI:

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması verilir. Mezunlarımız, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri, MTA, Afet İşleri Gn. Md., Toprak ve Tarım Reformu Gn. Md., GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları ile Özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.) ’nda çalışabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ:

Harita ve Kadastro Programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan (DGS) Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Türkçe