Diller

DERS İÇERİKLERİ

ARICILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

1. Zooloji (2 0 2): Zooloji  nedir? Zoolojinin  tarihçesi, zoolojinin  bölümleri, canlıların  özellikleri, hücrenin  yapısı organik bileşikler, hücrenin bölünmesi, embriyo gelişmesi, dokular

2. Zirai Botanik (2 0 2): Canlıların özellikleri, canlıların yaşamasını sağlayan şartlar, botanik  biliminin  sınıflandırılması, sitiloji (hücre bilimi), hücre çeperi, geçitler, hücre bölünmesi, bitkisel dokular, bitki fizyolojisi, bitki büyüme ve gelişme fizyolojisi, histoloji(doku bilimi), kök, kök anatomisi, gövde, gövde anatomisi, yaprak, çiçek, çiçek diyagramları, tohum.

3. Arı Anatomisi ve Fizyolojisi (2 2 3): Arının morfolojisi, arının fizyolojisi ve önemi. Arının  anatomik  yapısı. Arı  ırklarının  morfolojik  ve  fizyolojik  özellikleri morfolojik  özelliklerin  laboratuarda incelenmesi

4. Arıcılığa Giriş (3 0 3): Arı ailesinin tanıtılması. Ana arı, işçi arı, erkek arı. Dünya ve Türkiye tarihinde arı ve bal, dünya ve Türkiye arıcılığının bugünkü konumu, Türkiye  arıcılığını  geliştirme yolları. Arıcılıkta  günlük  işler.

5. İngilizce I (2 0 2): Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama

6. Türk Dili I (2 0 2): Dil, diller ve Türk dili. Dil bilgisi, sözcük, cümle. Kelime Türleri. Anlatım öğeleri ve türleri. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri

7. Biyokimya (2 2 3): Biyokimyaya giriş, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, enzimler, hormonlar, yapıları, özellikleri, fonksiyonları ve görevleri.

8. Genel Mikrobiyoloji (3 0 3): Bakterilerin şekil ve yapılarının incelenmesi, sınıflandırılması, üretilmesi, mikroskobik yöntemlerle incelenmesi.

9. Genetik (2 0 2): Hücrenin molekül yapısı, kromozom ve gen kavramları, basit mendel kalıtımı, karekterlerin genetik determinasyonunu, cinsiyetin kalıtımı, cinsiyete bağlı kalıtım, zararlı genler.

II. YARIYIL

 

1. Arı Ekolojisi (2 2 3): Neden ekoloji öğreniyoruz? İlk insan ve bal arısı. Doğadaki bal arıları, yaşayan bal arılarının evcilleştirilmesi. Çevrenin arı yaşamı üzerine etkisi. ısı  faktörünün larva ve pupa dönemimdeki etkisi. Yumurtanın düşük ısıda muhafazası. Isı değişimlerinin arını gelişmesinde meydana getirdiği anormallikler. Isının erkek arılar ve ana  arıların uçuşuna etkisi. Erkek arıların toplanma yerini bulmadaki temel esaslar. Kışlamada enerji sağlanması. Farklı ısılarda arı salkımının aldığı şekiller. Kovanda rutubetin meydana gelişi, kovan yaşamına dışarıdan gelen etkiler. Nektar toplamada rutubetin önemi.

2. Ballı Bitkiler ve Polinasyon (2 2 3): Balın hammaddesi fluen özsuyu, bileşimi ve farklı bitkilerde oluşturduğu gruplar nektar nektaryumun anatomik yapısı, kimyasal bileşimi. Nektar oluşumunu etkileyen faktörler. Dünya’da önemli ballı bitkiler ve bal verimleri. Önemli ballı bitkilerin tanıtılması ve Türkiye’de dağılışlarının belirlenmesi. Bal kaynağının tespiti için polen  analiz  yöntemi.

3. Arı Davranışları (2 0 2): Arı kolonisindeki arıların kovan içi ve kovan dışı davranışları. Arıcının ve çevre şartlarının arı davranışları üzerindeki etkisi.

4. Hayvancılık İşletme Ekonomisi (2 0 2): Ekonomi ile ilgili bazı temel kavramlar. İşletmeciliğin temel prensipleri, işletmenin kuruluşu, iş akışı ve kontrolü, yılsonu değerlendirmesi. Kısa, uzun ve orta vadeli kararların alınması ve uygulanması, işletme takvimi, kar-zarar hesapları, fiyat politikasının oluşumu, halkla ilişkiler ve pazarlama.

5. Arıcılık Uygulaması I (0 4 2): Arıcılık ile ilgili temel bilgiler. Temel petekli çerçeve hazırlanması. Kovan açmadan önceki işler. Arılık yeri seçimi. Arı nakliyesinin özellikleri,  kovandaki arıların davranışlarına göre değerlendirilmesi

6. İngilizce II (2 0 2): Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlama

7. Türk Dili II (2 0 2): Yazılı ve sözlü anlatım türleri. Noktalama işaretleri ve yazım kuralları. Anlatım bozuklukları

8. Beden Eğitimi* (2 0 0): Beden eğitimi derslerinde öğrencilere bedenlerini geliştirme ve formda tutmanın yanı sıra, başkalarıyla işbirliği yapma, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma da öğretilir.

9. Farmakoloji ve Toksikoloji (2 0 2): Arıcılıkta kullanılan ilaçlar. Arıcılık ve tarımsal savaşım, arıların ziyaret ettiği bitkiler ve ziyaret zamanları, bitkilerde kullanılan  zirai  mücadele  ilaçları  ve  kullanılma  zamanları, mücadele  ilaçları ve arılara verdiği zararlar, mücadele ilaçlarının  arılara etki mekanizmaları, arıların zirai mücadele ilaçlarından korunması.

10. Biyoistatistik (2 0 2): İstatistikte kullanılan temel kavramlar (populasyon, örnek, değişken, veri, varyans, standart sapma, standart hata, varyasyon katsayısı vb.). Değişken ve veri tipleri. Verilerin toplanması, sınıflandırılması ve sunulması. Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, tartılı ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama, mod, medyan). Dağılışlar (normal, binom, ki-kare). Olasılık teorisi. Hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon

 

 

2. YIL

 

III. YARIYIL

 

1. Arıcılık Malzeme Yapım ve Üretim Tekniği (2 2 3): Arıcılıkta kullanılan aletlerin tanıtımı. Arıcı bıçağı ve sır tarağı, arıcı demiri ve yapımı, arıcı fırçası. Arıcı körüğü, körüğü meydana getiren parçaların yapımı. Besleme kaplarının incelenmesi, arı kovanlarının tanıtılması,  süzme makinesinin tanıtılması. Petek yapım makinesi.

2. Bal ve Bal Teknolojisi (2 2 3): Balın tanımı ve tarihçesi. Balın biyolojik değeri ve besleme açısından önemi. Balın kimyasal ve fiziksel  özellikleri. Balın işlenmesi. Bal standardı, değişik ülkelerdeki bal üretimi ve önemi. Bal analizleri.

3. Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar I (2 2 3): Yemlemenin sebepleri, Yemlemenin kuralları, Yemleme zamanları, yemleme şekilleri, Kovan içinde yemlikle yemleme, Açıkta yemleme, yemleme yöntemleri, arıların zorunlu durumda yemlenmeleri. Teşvik yemlemeleri. Sonbahar teşvik yemlemesi, Hastalık ve arı zararlılarının kontrol edilmesi ve alınacak önlemler. 

4. Arı Genetiği ve Islahı (2 0 2): Temel genetik bilgileri, Mendel analizleri, kromozom teorisi, Mendel analizlerine ekler. Bağlantı (linkage) Gen  mutasyonları kromozom mutasyonları, DNA’nın yapısı. Gen’in doğası, DNA’nın işlevi, genetik kontrol  mekanizması, Çekirdek  dışı Genom kantitatif genetik, populasyon genetiği (arı genetiği). Arı ıslahı, coğrafi değişkenlik ve sınıflama. Mutantlar, seleksiyon, çiftleşme desenleri. Değişik özellikler için ıslah programları (arı ıslahı)

5. Arı Besleme İlkeleri (2 2 3): Arıların doğal besin maddelerinin incelenmesi. Arı ek besleme materyalleri ve besleme teknikleri, su, mineraller, ışık vb. ihtiyaçları.

6. Arıcılık Uygulaması II (0 4 2): Kolonilerin yönetimi, sonbahar çalışmaları, arıların taşınması, peteklerin saklanması, iki analı arılı koloni yönetim sistemi, destek koloni yönetim sistemi, bal hasadı, paket arıcılık, yapay tohumlama.

7. Seminer (2 0 2): Öğrenciye uygun ve pratik olarak hazırlanıp teorik olarak sunumu yapılabilecek bir konu belirlenmesi.

8. Atatürk ilke ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): Türk İnkılabı ve benzer kavramlar. Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar. Türk İnkılaplarının hazırlık dönemi. Türk İstiklâl Savaşı

9. Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı (2 2 3): Bilgisayarın tarihi gelişimi. Bilgisayarda temel kavramlar. Donanım unsurları. Yazılım. Bilgisayarlar için işletim sistemleri (MS-DOS ve MS-Windows). Windows’un temel özellikleri. MS-Ofis program uygulamaları (Word, Excel, Powerpoint). Temel internet ve web uygulamaları

 

IV. YARIYIL

 

1. Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar II (2 2 3): Yemlemenin sebepleri, yemlemenin kuralları, yemleme zamanları, yemleme şekilleri. Kovan içinde yemlikle yemleme, açıkta yemleme, yemleme yöntemleri, arıların zorunlu durumda yemlenmeleri. Teşvik yemlemeleri. İlkbahar teşvik yemlemesi. Hastalık ve arı zararlılarının kontrol edilmesi ve alınacak önlemler. Yağmacılık ve yağmacılığa karşı  alınacak önlemler. Arıların taşınması ve konaklama yerlerinin seçimi.

2. Ana Arı Üretim Tekniği (2 2 3): Ana arı üretim ve yenilenmesinin amacı. Arılarda döllenme biyolojisi, ana  arı  yetiştirmekte  kullanılan  besleme  yöntemleri. Ana arı ve erkek arı üretimi. Ana arı üretim yöntemleri. Çiftleşmenin morfometrik  kontrolü. Yıl  işaretleri  ve  anlamı. Döllü ana arıların işaretlenmesi. 

3. Arıcılık Ürünlerinin Üretimi, İşleme ve Muhafaza Yöntemleri (2 0 2): Balmumu, balmumun kimyasal ve fiziksel özellikleri. Balmumunun bal arıları tarafından üretimi, saflaştırılması depolanması, kullanımı. Polen,  polenin kimyasal ve fiziksel özellikleri, polenin üretimi, depolanması, beslenme açısından önemi. Arı sütü, arı sütünün kimyasal ve fiziksel özellikleri, bal arıları tarafından üretilmesi,  depolanması ve beslenme açısından önemi. Propolis, kimyasal ve fiziksel özellikleri, üretimi, depolanması ve kullanımı.

4. Projelendirme ve Fizibilite Raporu (2 0 2): Plan ve proje nedir? Ekonomik gelişme ve proje arasındaki ilişki. Projeler niçin hazırlanır? Proje tipleri. Proje hazırlama aşamaları. Proje hazırlama kuralları. Proje hazırlarken dikkat edilecek hususlar. Projelerin ekonomik ve mali analizi. Arıcılık için örnek projeler.

5. Bal Arısı Hastalıkları (3 2 4): Bal arılarını biyolojisi ve fizyolojisi. Bal arılarının hastalıklarının özellikleri, Bal arılarında enfeksiyon kaynakları ve  yayılımı bal arılarının hastalıklardan korunması. Arıcılıkta antibiyotiklerin ve kemoterapilerin  kullanılması  ve yan etkileri. Başlıca bal arısı hastalıkları, arı parazitleri ve zararlıları. Bal  arılarının  pestisit  zehirlenmeleri, beslenme hastalıkları.

6. Arıcılıkta Yapay Tohumlama (2 2 3): Erkek arı üreme biyolojisi. Ana arı üreme biyolojisi. Suni tohumlamada kullanılan aletler. Suni tohumlamanın yapılışı.

7. Arıcılık Uygulaması III (0 4 2): Arıcılıkta ilkbahar ve kış bakımları.

8. Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II (2 0 2): Atatürk Dönemi İnkılâpları. Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk dönemindeki dış siyaseti. Atatürk İlkeleri

 

 

ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ PROGRAMI

DERS İÇERİKLERİ

 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı               : ( 1 2 2 )

Giriş, bilgisayarın kısa tarihçesi, bilgisayarın kısımları, giriş çıkış birimleri, merkezi işlem birimi, ROM bellekleri

uygulamalı olarak gösterilecektir.

 

Yabancı Dil-I       : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Türk Dili-I             : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi-I      : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Atçılığa Giriş      : ( 2 0 2 )

Atçılık endüstrisinin işlevi geçmişini incelemek amacıyla atı tanıma ve tarihçesini irdelemek önemlidir, bu amaçla bu ders verilecektir.

 

At Bakıcılığında Temel Bilgiler    : ( 2 0 2 )

At ihtiyaçlarının belirlenmesi ve günlük uygulamaların programlanması.

 

At Donanım Ve Ekipmanı              : ( 2 0 2 )

Atın değişik amaçlı kullanımında gerekli yardımcı malzemelerinin tanınması ve incelenmesi amacıyla verilecektir.

 

At Anatomisi      : ( 2 1 3 )

Atın kas, sinir,kemik yapısını ve dolaşım sistemini tanımak amacıyla at anatomisi verilecektir.

 

At Fizyolojisi      : ( 2 0 2 )

Atın yapısını ve fizyodinamisini tanımak amacıyla at fizyolojisi incelenecektir.

 

At Ve Ahır Bakımı             : ( 1 2 2 )

atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması, atların bakımı için tımarlarının yapılması, atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak.

 

Genel Muhasebe              : ( 1 0 1 )

İşletmenin gelir ve gider tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak kayıt altına alınması.

 

Yabancı Dil-II      : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Türk Dili-II            : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi-II     : ( 2 0 2 )

YÖK tarafından belirleniyor.

 

At Irkları ve Dağılımı        : ( 2 0 2 )

Dünyadaki at cinslerini, ırk özelliklerini ve kullanma alanlarını tanımak amacıyla verilecektir.

 

Atlarda Doğum Bilgisi    : ( 3 0 3 )

Atın gebeliği ile ilgili bilgilerin verilmesi amacıyla yapılacaktır.

 

Binicilik                                : ( 1 2 2 )

Atın yürüyüş şekillerine uyumlu olarak ata binilmesini,ata nasıl hakim olunacağını ve yönlendirileceğini kavratmak amacıyla incelenecektir.

At Antrenmanı   : ( 1 2 2 )

Atın eğitimi ve eğitmene uyumunu, kontrolünü sağlamak ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacıyla verilecektir.

 

At Yarış Yöneticiliği-I       : ( 2 0 2 )

At yarışları sırasında bir yöneticinin yapmakla yükümlü olduğu işleri öğrenmek ve nasıl idare edeceğini kavratmak amacıyla incelenecektir.

 

At Ve Ahır Bakımı             : ( 1 2 2 )

atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması, atların bakımı için tımarlarının yapılması, atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak.

 

Atçılık Meslek Sağlığı ve Hijyen   : ( 2 1 3 )

Atçılık endüstrisiyle uğraşan tüm personelin uyması gereken sağlık kuralları ve dikkat etmeleri gereken hijyen kuralları verilecektir.

 

Atlarda Reprodüksiyon : ( 3 0 3)

Atların yarış ve çeşitli gösterilerini yapmalarına olanaklı yerlerini tanıtmak amacıyla incelenecektir.

 

Atçılık İşletme Hukuku   : ( 2 0 2 )

İşletme kurallarını hukuksal boyutta inceleyen bir derstir.

 

Atçılık İşletme Ekonomisi              : ( 2 0 2 )

Öğrencilere atçılık sektörünü tanıtmak ve görev alacakları bu sektöre ekonomik yönden faydalı disiplinler kazandırabilmelerini sağlaya bilmek amacıyla bu ders verilecektir.

 

At Bakımı ve Seyislik       : ( 1 2 2 )

At beslemede kullanılan yemlerin sınıflandırması ve tanıtılması amacıyla bu ders verilecektir.

 

At Antrenmanı-II                               : ( 1 3 3 )

Atın eğitimi ve eğitmene uyumunu, kontrolünü sağlamak ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacıyla verilecektir.

 

At Kazaları ve İlk Yardım                : ( 3 1 4 )

Eğitim ve yarış esnasında olabilecek kazalarda uygulanması gereken yöntemler ve davranış şekillerinin öğretilmesi amacıyla bu ders verilecektir.

 

Yarış Atı ve Yetiştiricilik Mevzuatı               : ( 1 0 1 )

Atla yapılan tüm yarış ve ferdi müsabakalarda uygulanan kuralları ve bunları irdeleyen mevzuatı inceler.

 

At Besleme         : ( 2 0 2 )

Atların sindirim sistemi yapısı, yemlerin sindirim ve emilimi, beslenme bozuklukları ve rasyon hazırlama teknikleri incelenecektir.

 

Atçılık Deontolojisi ve Tarihi        : ( 2 0 2 )

Etik olarak atçılık sektörü içindeki tüm personelin uymaları gereken temel kurallar ve haklar incelenecektir.

 

Atçılıkta İlaç Kullanımı    : ( 2 0 2 )

Genel farmakoloji, ilaçların sınıflandırılması, ilaçların uygulama yolları, ilaçların etkileri, ilaçların farmasotik şekilleri, kemoterapötikler, vitamin ve mineraller, sindirim sistemi ilaçları, doping etkili maddeler, toksik maddeler ve zehirlenmeden korunma yolları.

 

 

 

At Antremanı-III : ( 1 2 2 )

Atın eğitimi ve eğitmene uyumunu, kontrolünü sağlamak ve atları sportif amaca yönelik hazırlamak amacıyla verilecektir.

 

Binicilik-III            : ( 1 2 2 )

Atın yürüyüş şekillerine uyumlu olarak ata binilmesini,ata nasıl hakim olunacağını ve yönlendirileceğini kavratmak amacıyla incelenecektir.

 

At  Bakımı ve Seyislik      : ( 1 2 2 )

Sabah 08:00-09:00 arası atların padoğa çıkarılarak ahırlarının temizliğinin ve düzeninin sağlanması , atların bakımı için tımarlarının yapılması 16:00-17:00 arası atların box’ına konulması ve yemlerinin verilmesi işlerinin öğrenciler tarafından gerçekleştirilerek öğrencilerin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini geliştirilmesini sağlamak.

 

Atçılıkta Biyoteknoloji    : ( 3 0 3 )

Genler ve gen fonksiyonları, suni tohumlama, genetik madde aktarımı, rekombinant DNA teknolojisi, gen klonlaması, gen transferi, biyoteknolojik aşılar, hücre füzyonları, embriyonik maniplasyonlar, transsgenik at elde etme, cimsiyetin belirlenmesi, identik ikizler elde etme, kimera formasyonu, kriyobiyoloji, eksojen hormon kullanımı, biyoteknolojinin hastalıkların teşhisinde, hayvan islahında ve beslemede kullanımı

Türkçe